ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
92 A'/14.04.2014
Αριθμός Νόμου
4256
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
14/04/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
        
Ημ. Κατάθεσης
12/03/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΓ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΘ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
02/04/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
08/04/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1329/90 1.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις του ν. 2932/2001, και 2.Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις διατάξεων του ν. 3079/2002 ¨Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος¨, που αφορούν στην τοποθέτηση στελεχών του Λ.Σ.- ΕΚΤ. σε Λιμενικά Τμήματα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1330/91 1.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Ρυθμίζεται η κάλυψη θέσεων διπλωματούχων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι., που κατατασσονται στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..2.Παρέχεται το δικαίωμα επανόδου στις τάξεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των στελεχών του, που έχουν αποστρατευθεί αυτεπάγγελτα λόγω σωματικής ανικανότητας, που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής.3.Παρατείνεται για μια διετία η μη εφαρμογή των διατάξεων του α. 63 του ν. 2676/1999 .4.Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κατά της απόφασης επιβολής προστίμου που εκδίδουν οι Λιμενικές Αρχές.5.Ρυθμίζεται η καταβολή των αποδοχών που οφείλονται σε εργαζόμενους των Οργαν. Λιμένων Α.Ε., λόγω υπερωριακής απασχόλησης κατά το 2013. 6.Επιτρέπεται η ένταξη λιμένα σε σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που έχει καταρτιθεί για ένα ή περισσότερους λιμένες.7.Επικυρώνεται η συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ του Οργ. Λιμένος Α.Ε και του προσωπικού για το 2013.8.Σύσταση Επιτροπής Χρηστών του Λιμένα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1331/92 1.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1 α.Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή από ελληνικά επιβατηγά πλοία περιηγητικών ταξιδιών. β. Επαναπροσδιορίζονται οι προυποθέσεις για την εκτέλεση των περιηγητικών ταξιδιών. γ. Επιτρέπεται η εκτέλεση των ταξιδιών από επιβατικά δρομολογημένα πλοία με ολική ναύλωση για ομαδικές μετακινήσεις υπό τις οριζόμενες προυποθέσεις. δ. Επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία και κυρίως του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου κυρώσεις στους παραβάτες των προτεινομένων ως άνω ρυθμίσεων. 2 Παρατείνεται μέχρι 31.12.2014 η ισχύς των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τους ήδη εξουσιοδοτημένους αναγνωρισμένους οργανισμούς για τη διενέργεια επιθεώρησης - ελέγχου στα πλοία. 3. Επανακαθορίζεται ο χρόνος για τον υπολογισμό και την πιστοποίηση της ολικής χωρητικότητας των πλοίων. 4. Πρoστίθενται νέες ειδικότητες Υγειονομικού στις οργανικές θέσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..5. Καθορίζεται η διαδικασία κατάταξης ως Κελευστών των Υπαξιωματικών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ