ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΓ΄
Τρίτη 10 Ιουλίου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Σωκράτης Βαρδάκης και Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 2ας Ιουλίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) έως δύο (2) συνεδριάσεις.
 
 
 
 
 
                                                              Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙZ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                             
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΝΔ΄
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018
Ώρα  14.00΄
 
 
 
 
Αντικείμενο:
Εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
 
    
 
   
                                                                         Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
-------------------------------------------------------
 
 
 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΕ΄
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018
Ώρα 15.00΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ΄
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 

ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μαρία Θελερίτη και Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε δύο (2) έως τρεις (3) συνεδριάσεις.
 


                                                                                                Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018
                                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ

                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 

-----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
                               
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΝΖ΄
Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018
Ώρα 10.30΄
 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής, των προτάσεων:
 
α) «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ        51Α΄/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν».
 
β) «Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ΄ Συνεδρίαση της 15.12.1994  Απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α΄/27.12.1994), όπως ισχύει, "περί μισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθμού δωματίων για τη  διαμονή των στερουμένων ιδιοκτήτου ή μισθωμένης κατοικίας στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"».
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Παναγιώτα Κοζομπόλη και Ιωάννης Τραγάκης.
 
 
 
 
 
                                                              Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018
                                                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 

Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις