ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


 

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Κ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄
 
 
 
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΗ΄
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης επί του Συμβολαίου για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων Οδικώς (CMR) σχετικά με το Ψηφιακό Δελτίο Παράδοσης».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μαρία-Ελένη (Μαριλένα) Σούκουλη - Βιλιάλη και Χρήστος Γιαννούλης.
 
 
 
 
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2023
 
                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Κ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ΄
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σεβαστή (Σέβη) Βολουδάκη και Ιωάννης Σαρακιώτης.
 
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου 2023 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023
 
                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
 
 
                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ