Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Αντικείμενο της Ενημέρωσης

Η παρούσα αφορά στην επεξεργασία δεδομένων που γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων στην ασφαλή διεύθυνση https://www.hellenicparliament.gr  (εφεξής «Πύλη») και απευθύνεται στους επισκέπτες της που νοούνται ως "υποκείμενα των δεδομένων" όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

α) "Προσωπικά δεδομένα": Οι πληροφορίες που ταυτοποιούν ή μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) το οποίο καλείται "υποκείμενο των δεδομένων". 

β) "Επεξεργασία": Η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πράξη που διενεργείται σε αυτά, όπως η καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, αναζήτηση, διαβίβαση, διαγραφή κλπ.

γ) "Υπεύθυνος Επεξεργασίας": Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή άλλος φορέας που -αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους- καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο Επεξεργασίας και ευθύνεται από την αιτία αυτή έναντι των υποκειμένων των δεδομένων.

δ) "Τείχος Προστασίας": Το Τείχος Προστασίας Εφαρμογών Διαδικτύου" (Web Application Firewall/WAF) που έχει εγκαταστήσει η Βουλή των Ελλήνων για την ασφάλεια της Πύλης.

ε) "Αρχεία Καταγραφής" (Data logs): Ηλεκτρονικά αρχεία της κίνησης της Πύλης που καταγράφονται στους διακομιστές εφαρμογών (application servers) που χρησιμοποιεί η Βουλή των Ελλήνων για τη λειτουργία της Πύλης.

στ) "Ιχνηλάτες" (cookies): Μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου που χρησιμοποιεί η Πύλη και εγκαθίστανται στην ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο και στην Πύλη (προσωπικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα κλπ.) για τα οποία σας ενημερώνουμε αναλυτικά εδώ.

ζ)   "Πλατφόρμα": Το ψηφιακό σύστημα καταχώρισης πληροφοριών στην ασφαλή διεύθυνση https://www.hellenicparliament.gr/contact/ το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τη Βουλή των Ελλήνων, πατώντας τον σύνδεσμο "Επικοινωνία" της Πύλης

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της Πύλης είναι η Βουλή των Ελλήνων, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της Πλατφόρμας ή στην εξής διεύθυνση: Μέγαρο Βουλής, 100 21 Αθήνα, email: infopar@parliament.gr, τηλεφωνικό κέντρο: +30 210-3707000.

 

Στοιχεία που συλλέγονται αυτόματα

Η Βουλή των Ελλήνων δεν συλλέγει αμέσως προσωπικές πληροφορίες σας μέσω της Πύλης, αλλά μόνο τα κατ' αρχήν ανώνυμα τεχνικά αναγνωριστικά στοιχεία που συλλέγονται από όλους τους ιστοτόπους διεθνώς, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address), ο τύπος φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα και οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, οι σελίδες και σύνδεσμοι της Πύλης που επιλέγετε κλπ.

Τα παραπάνω στοιχεία συνιστούν Αρχεία Καταγραφής (Data logs) και καταχωρίζονται αυτόματα στους διακομιστές (servers) της Πύλης, εκτός από τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address), η οποία καταχωρίζεται μόνο στο Τείχος Προστασίας (WAF) και δεν καταγράφεται στους διακομιστές μας. Tα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν κατ' εξαίρεση να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας μόνον εφόσον προκύψει κίνδυνος κακόβουλης χρήσης της Πύλης.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία επί όσο χρόνο απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια της Πύλης, δυνάμει σχετικού καθήκοντος προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων από το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία. Κατ' εξαίρεση, η Βουλή των Ελλήνων δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε στοιχείο από συγκεκριμένους Ιχνηλάτες που δεν είναι απαραίτητοι για την λειτουργία της Πύλης (προαιρετικά cookies) παρά μόνο εφόσον εσείς δεχθείτε να τους εγκαταστήσετε, δηλαδή βάσει δικής σας συγκατάθεσης όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ.

 

Στοιχεία που καταχωρίζετε εσείς

Ειδικά στην περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Βουλή των Ελλήνων, συλλέγονται επιπροσθέτως τα επώνυμα στοιχεία που θα εισαγάγετε οι ίδιοι στην Πλατφόρμα (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κατηγορία και περιεχόμενο αιτήματος/σχολίου) τα οποία απαιτούνται για την επικοινωνία μας. Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων βασίζεται κατ' αρχήν στη συγκατάθεσή σας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη σχετικό ενημερωτικό κείμενο που είναι αναρτημένο στην Πλατφόρμα.

 

Σύνδεσμοι τρίτων & Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Πύλη συμπεριλαμβάνει συνδέσμους προς μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους διαδικτυακούς τόπους που υπάγονται σε άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και ενδέχεται να προβούν σε επεξεργασία δεδομένων σας,  για την οποία η Βουλή των Ελλήνων δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

 

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε στο email dpo@parliament.gr για να πληροφορηθείτε αν η Βουλή των Ελλήνων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας μέσω της Πύλης και σε καταφατική περίπτωση να ζητήσετε τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ.: 2106475600).

 

Αναθεωρήσεις

Σε περίπτωση αλλαγών στη λειτουργία της Πύλης που επηρεάζει την Επεξεργασία, η Βουλή των Ελλήνων θα τροποποιήσει αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση και θα την αναρτήσει στην Πύλη, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.

 

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ