Οδηγίες

Οδηγίες

Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων έχει ως σκοπό την προβολή και ανάδειξη του θεσμού και του έργου του Κοινοβουλίου με αμεσότητα, σαφήνεια και λειτουργικότητα. Στην αρχική σελίδα της Πύλης, τίθεται  το πλαίσιο εντός του οποίου διαχέεται το πλήθος της πληροφορίας  που αναζητεί ο επισκέπτης.

Στην κορυφή της παρατίθενται οι έξι  βασικές επιλογές που καθοδηγούν τον επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στην Πύλη.Η Βουλή: Γενικές πληροφορίες για το θεσμό του Κοινοβουλίου και το Δημοκρατικό Πολίτευμα. Παράθεση των κειμένων του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Παρουσίαση του κτηρίου της Βουλής και ανάδειξη της ιστορικότητας του.
Οργάνωση & Λειτουργία: Παρουσίαση της ταυτότητας και του ρόλου των θεσμικών προσώπων και οργάνων μέσω των οποίων εκπληρώνεται η αποστολή  του Κοινοβουλίου.
Βουλευτές: Αναλυτική παρουσίαση των εν ενεργεία Βουλευτών με παράθεση πληθώρας  στοιχείων που αφορούν στην εκλογή και κοινοβουλευτική δραστηριότητα καθενός. Αρχείο με όλους του διατελέσαντες από τη Μεταπολίτευση ως σήμερα Βουλευτές.
Διοικητική Οργάνωση: Αναλυτική παρουσίαση της διάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών της Βουλής και του ρόλου που διαδραματίζουν στην επιτέλεση του πολιτικού, κοινωνικού, επιστημονικού και πολιτιστικού έργου της. Προκηρύξεις προσλήψεων.
Διεθνείς Δραστηριότητες: Αναλυτική παρουσίαση της δραστηριότητας της Βουλής εν γένει και ειδικότερα των θεσμικών προσώπων και οργάνων της, τόσο στα πλαίσια της Ε.Ε. όσο και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. 
Ενημέρωση: Παράθεση  πληροφοριών αναφορικά με το ημερήσιο πρόγραμμα των κοινοβουλευτικών εργασιών, τη δραστηριότητα του Προέδρου, τις εκδηλώσεις κι εκθέσεις της Βουλής, τις διακηρύξεις διαγωνισμών και προσκλήσεις ενδιαφέροντος, τους συνδέσμους των κομμάτων  καθώς και πλήρες αρχείο δελτίων τύπου

Εν συνεχεία παρατίθενται με τρόπο διακριτό τέσσερις (4) θεμελιώδεις επιλογές που εκπορεύονται απ' τον πυρήνα του κοινοβουλευτικού έργου και αποτελούν το αντικείμενο του ενδιαφέροντος της πλειοψηφίας των επισκεπτών της ιστοσελίδας της Βουλής. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: Παρουσίαση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη νομοθετική διαδικασία. Συγκεκριμένα:
 

 • Νομοθετική Διαδικασία: Περιγραφή του τρόπου διενέργειας της νομοθετικής διαδικασίας.
 • Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας: Το έντυπο της ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας και αρχείο ημερήσιων διατάξεων.
 • Εβδομαδιαίο Δελτίο: Το έντυπο του εβδομαδιαίου δελτίου εκκρεμοτήτων νομοθετικού έργου και αρχείο εβδομαδιαίων δελτίων. 
 • Κατατεθέντα Σ/Ν ή Π/Ν: Πίνακας Σ/Ν και ανακοινώσεων των υπουργών σχετικά με την πρόθεσή τους να καταθέσουν νομοσχέδιο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προς συζήτηση.  Ο πίνακας θα διατηρηθεί έως την πλήρη κατάθεση των εκκρεμούντων Σ/Ν. (Τροποποίηση άρθρου 36 παρ. 7 του ΚτΒ)
 • Επεξεργασία στις Επιτροπές: Πίνακας Σ/Ν και  Προτάσεων Νόμου (Π/Ν) που βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, συνοδευόμενα από την εισηγητική έκθεση.
 • Συζητήσεις & Ψήφιση: Πίνακας Σ/Ν και Π/Ν ή Διεθνών Συμβάσεων (Δ/Σ) που συζητούνται στην Ολομέλεια σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, κι επίκειται η ψήφισή τους, συνοδευόμενα από το προς ψήφιση κείμενο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί.
 • Ψηφισθέντα Σ/Ν: Πίνακας Σ/Ν με την ημερομηνία ψήφισης, το ψηφισθέν κείμενο και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας όπου συζητήθηκε το εκάστοτε νομοσχέδιο. Πρόκειται για νομοσχέδια για τα οποία εκκρεμεί ο αριθμός ΦΕΚ.
 • Αναζήτηση: Μηχανή αναζήτησης του νομοθετικού έργου. Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους αναζήτησης, με ποικιλία κριτηρίων.


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Παράθεση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Συγκεκριμένα:

Κοινοβουλευτικός Ελεγχος, Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, Πρακτικά

 • Διαδικασίες: Περιγραφή της διαδικασίας άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.
 • Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου: Παρουσίαση και περιγραφή των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου. Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και εμφάνισης συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π με ποικιλία κριτηρίων.
 • Ειδικές Διαδικασίες: Περιγραφή και παρουσίαση των ειδικότερων διαδικασιών άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.
 • Ειδικές Συζητήσεις και Αποφάσεις.
 • Εβδομαδιαίο Δελτίο: Εβδομαδιαίο δελτίο των εργασιών του κοινοβουλευτικού ελέγχου της προσεχούς εβδομάδας και αρχείο εβδομαδιαίων δελτίων.
 • Ειδικές Ημερήσιες Διατάξεις: Το έντυπο των ημερήσιων διατάξεων κοινοβουλευτικού ελέγχου και αρχείο ημερήσιων διατάξεων.
 • Ημερήσιες Διατάξεις Επερωτήσεων.
 • Δελτίο Επίκαιρων Ερωτήσεων: Δελτίο των υπό συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και αρχείο δελτίων επίκαιρων ερωτήσεων.


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Παράθεση όλων των πληροφοριών που αφορούν στην ταυτότητα και το έργο του θεσμικού οργάνου των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Συγκεκριμένα:

 • Κατηγορίες: Παρουσίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και περιγραφή της διάκρισής τους σε κατηγορίες.
 • Συνεδριάσεις/Πρακτικά: Παρουσίαση των συνεδριάσεων ανά κοινοβουλευτική επιτροπή - Μηχανή αναζήτησης συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών.
 • Εκθέσεις - Πορίσματα: Παρουσίαση των εκθέσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών - Μηχανή αναζήτησης των εκθέσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών.
 • Δραστηριότητες: Παρουσίαση δραστηριοτήτων των κοινοβουλευτικών επιτροπών - Μηχανή αναζήτησης των δραστηριοτήτων των  κοινοβουλευτικών επιτροπών.
 • Εβδομαδιαίο Δελτίο: Το έντυπο του εβδομαδιαίου δελτίου συνεδριάσεων των επιτροπών και αρχείο εβδομαδιαίων δελτίων.
 • Μηνιαίο Δελτίο: Μηνιαίο απολογιστικό έντυπο εργασιών κοινοβουλευτικών επιτροπών και αρχείο μηνιαίων δελτίων


ΠΡΑΚΤΙΚΑ:

 • Συνεδριάσεις Ολομέλειας: Μηχανή αναζήτησης πρακτικών συνεδριάσεων Ολομέλειας.
 • Ευρετήρια Επίσημων Πρακτικών Ολομέλειας:
 • Αναθεωρήσεις Συντάγματος: Μηχανή αναζήτησης πρακτικών διαδικασίας αναθεώρησης Συντάγματος.
 • Διάσκεψη Προέδρων ΙΣΤ΄ Περιόδου:
 • Οπτικο-ακουστικό Υλικό Ολομέλειας: Αρχείο οπτικοακουστικού υλικού συνεδριάσεων Ολομέλειας.
 • Οπτικο-ακουστικό Υλικό Κοινοβουλευτικών Επιτροπών: Αρχείο οπτικοακουστικού υλικού συνεδριάσεων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.


Τις πληροφορίες της αρχικής σελίδας της Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής συμπληρώνουν ακόμα τα :

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Παρουσίαση της ημερήσιας διάταξης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Νομοθετικής Εργασίας και Επιτροπών.
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Ροή των πιο πρόσφατων ειδήσεων που αφορούν σε δραστηριότητες της Βουλής και των θεσμικών της προσώπων και οργάνων.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: Επίκαιρα σχέδια νόμου και στάδιο νομοθετικής διαδικασίας.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:
ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Αναγγελία πολιτιστικών πρωτοβουλιών της Βουλής των Ελλήνων - Παρουσίαση εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων.


Την αρχική σελίδα ολοκληρώνουν banners, δυναμικά ή μη, που σκοπό έχουν την παροχή επιπλέον πληροφοριών στον επισκέπτη.


Στην κορυφή της σελίδας,Το λογότυπο της Βουλής στην κορυφή της σελίδας, έχει και τον ρόλο του οδηγού (συνδέσμου)  προς την αρχική σελίδα. 

Η Επικοινωνία παρέχει στους επισκέπτες την δυνατότητα να υποβάλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους προς τη Βουλή

Ο Χάρτης Πλοήγησης παρουσιάζει τη δομή της διαδικτυακής πύλης, μέσω ενός ιεραρχικού διαγράμματος. Μέσω του χάρτη πλοήγησης μπορείτε να οδηγηθείτε άμεσα στο σημείο της πύλης που σας ενδιαφέρει

Οι Οδηγίες παρέχουν μια σύντομη ξενάγηση στο περιεχόμενο της πύλης, και σας οδηγούν στην παρούσα σελίδα


 
 

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ