Ασφάλεια και πρόσβαση

Ασφάλεια και πρόσβαση

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επισκεπτών της Βουλής των Ελλήνων.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , Μέγαρο Βουλής, 10021 Αθήνα, τηλ. 210 3707000.

 

 1. Υπεύθυνος Επικοινωνίας για τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και καταχώρισης στοιχείων:

Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων (Υ.Α.Β.Ε.) Γραφείο Διαπιστεύσεων και Ηλεκτρονικού Ελέγχου [τηλ. 210 3707160, e-mail: yabe@parliament.gr].

 

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:dpo@parliament.gr

 

 1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Όταν επισκέπτεστε τη Βουλή των Ελλήνων, κατά την είσοδό σας στο κτίριο, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό σας, τον αριθμό ταυτότητας, το τηλέφωνο, την ιδιότητά σας, ενδεχομένως στοιχεία που αφορούν στο όχημά σας, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, ενώ το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας (CCTV) θα καταγράψει την εικόνα σας.

 

 1. Σκοπός επεξεργασίας:

Καταγράφουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά την είσοδό σας και, παράλληλα, χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης για την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών και, ειδικότερα, για να διασφαλίσουμε τον έλεγχο πρόσβασης, την προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας του προσωπικού της Βουλής, των Βουλευτών και των συνεργατών τους, των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, των προσώπων που εργάζονται στους χώρους που διαθέτει η Βουλή στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες, καθώς και τρίτων (π.χ. επισκεπτών, προμηθευτών κλπ.), που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.

 

 1. Σύντομη περιγραφή του συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας - ποτέ ήχου-, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο και πρόσφορο, για να επιτευχθεί ο ως άνω σκοπός και για τον λόγο αυτό περιορίζουμε τη λήψη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτηρίων της Βουλής, που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης κακόβουλων ενεργειών, όπως λ.χ. στις κύριες εισόδους, στις εξόδους κινδύνου και στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, καθώς επίσης και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες ασφάλειας, λόγω της φύσης και της τοποθεσίας των κτηρίων τους, συμπεριλαμβανομένης μιας περιορισμένης έκτασης που καλύπτει την περίμετρο των κτηρίων της Βουλής. Δεν εστιάζουμε σε συγκεκριμένους χώρους, όπως λ.χ. σε γραφεία προσωπικού ή Βουλευτών, διαδρόμους και γενικά όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Νομική βάση

Οι ως άνω περιγραφόμενες επεξεργασίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της Βουλής των Ελλήνων προς το δημόσιο συμφέρον, που αποτελεί και τη νομική βάση επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1.στοιχ. ε΄ του ΓΚΠΔ).

 

 1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων (Υ.Α.Β.Ε.). Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές, όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές, όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, γ) προς άλλες Υπηρεσίες εντός της Βουλής των Ελλήνων ή προς άλλους δημόσιους Φορείς, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του Φορέα που διαβιβάζει (Υ.Α.Β.Ε.) ή του τρίτου στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα (π.χ. στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας) και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 24 του ν. 4624/2019 και δ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 

 1. Χρόνος τήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή των Ελλήνων διατηρούνται στο αρχείο μας επί όσο χρόνο απαιτείται για την ασφάλεια της Βουλής των Ελλήνων, δυνάμει σχετικού καθήκοντος προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία από το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία.

Καθόσον αφορά ειδικά στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης, το υλικό του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας (CCTV) διατηρείται για δέκα πέντε (15) ημέρεςμετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα και τα στοιχεία σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση:  yabe@parliament.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση [Βουλή των Ελλήνων, Μέγαρο Βουλής - Τ.Κ. 100 21, Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων]. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με εσάς, ως υποκείμενο δεδομένων, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Θα χρειαστεί ακόμη να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και για τον λόγο αυτό θα ζητήσουμε αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας προς ικανοποίησή του, παρά μόνο εφόσον συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600).

 

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ