Ασφάλεια και πρόσβαση

Ασφάλεια και πρόσβαση

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , Μέγαρο Βουλής, 10021 Αθήνα, τηλ. 210 3707000

 1. Υπεύθυνος Επικοινωνίας για τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης:

Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων (Υ.Α.Β.Ε.) Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας [τηλ. 210 3707100, e-mail: yabe_gram@parliament.gr]

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: dpo@parliament.gr
 1. Σκοπός επεξεργασίας:

Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης για να ενισχύσουμε την ασφάλεια της Βουλής των Ελλήνων και ειδικότερα για την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών και τον έλεγχο πρόσβασης, την προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας του προσωπικού της Βουλής, των Βουλευτών και των συνεργατών τους, των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, των προσώπων που εργάζονται στους χώρους που διαθέτει η Βουλή στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες, καθώς και τρίτων (π.χ. επισκεπτών, προμηθευτών κλπ.), που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.

 1. Σύντομη περιγραφή του συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας - ποτέ ήχου- στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο και πρόσφορο για να επιτευχθεί ο ως άνω σκοπός και για το λόγο αυτό περιορίζουμε τη λήψη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτηρίων της Βουλής, που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης κακόβουλων ενεργειών, όπως λ.χ. στις κύριες εισόδους, στις εξόδους κινδύνου και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς επίσης και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες ασφάλειας λόγω της φύσης και της τοποθεσίας των κτηρίων τους, συμπεριλαμβανομένης μιας περιορισμένης έκτασης που καλύπτει την περίμετρο των κτηρίων της Βουλής. Δεν εστιάζουμε σε συγκεκριμένους χώρους, όπως λ.χ. σε γραφεία προσωπικού ή Βουλευτών, διαδρόμους και γενικά όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Νομική βάση

Η ως άνω περιγραφόμενη επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των καθηκόντων της Βουλής των Ελλήνων προς το δημόσιο συμφέρον, που αποτελεί και τη νομική βάση επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1.στοιχ. ε΄ του ΓΚΠΔ).

 1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων (Υ.Α.Β.Ε.). Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 1. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δέκα πέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: yabe_gram@parliament.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση [Βουλή των Ελλήνων, Μέγαρο Βουλής - Τ.Κ. 100 21, Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων]. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Θα χρειαστεί ακόμη να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και για το λόγο αυτό θα ζητήσουμε αντίγραφο της αστυνομικής σας  ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. 
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ