ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Μάρτιο 2021 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα οκτώ (38) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι επτά (7) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:
 
«Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ».
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση των μελών της Επιτροπής με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου της Ισπανίας, σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
 
Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις».
(4 συνεδριάσεις)
 
«Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
(4 συνεδριάσεις)
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
α) • «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
(σ/ν  Υπουργείου Δικαιοσύνης)
(4 συνεδριάσεις)
 
β) • «Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ECO) [Χάγη, 23 Ιουνίου 1993], όπως τροποποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002 και στην Κοπεγχάγη στις 23 Νοεμβρίου 2011»
(σ/ν Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης)
   • «Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δορυφορικής Πλοήγησης»
(σ/ν Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τη διαχείριση του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας «Μήδεια».      
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε εννέα (9) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
•  «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση  και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)
(4 συνεδριάσεις)
    
• «Κύρωση Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ" και συναφείς διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος)
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
(1 συνεδρίαση)
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Οι διαστάσεις του ασφαλιστικού και δημογραφικού ζητήματος.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του ΚτΒ, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου και οι κ.κ. Μίλτος Νεκτάριος ,Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πατρίνα Παπαρηγοπούλου, Καθηγήτρια Δικαίου Κοινωνικής ασφάλισης. Στη συνεδρίαση επίσης παρέστη η κυρία Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τις διατάξεις των άρθρων 23 και 25 του ν. 3891/2010, όπως ισχύει, της προτεινομένης, κυρίας Θεοδώρας Παπαμιχαήλ και του προτεινομένου, κ. Νικολάου Τσονάκα, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, για διορισμό για το υπόλοιπο της θητείας στη θέση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, αντίστοιχα, στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παρέστη, επίσης, ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, κ. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος.
 
• Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2019, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και ακρόαση της Προέδρου, κυρίας Ιωάννας Τσιαπαρίκου.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, καθώς και οι ως άνω προτεινόμενοι.
 
• Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2019, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ακρόαση του Προέδρου, κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν οι Αντιπρόεδροι της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,  κ.κ. Δήμητριος Βαρουτάς, αρμόδιος για τον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και Σπυρίδων Παντελής, αρμόδιος για τον τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 
• Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως, έτους 2019, του Συνηγόρου του Καταναλωτή και ακρόαση του Συνηγόρου, κ. Ελευθέριου Ζαγορίτη.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν η  Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή, κυρία Βασιλική Μπώλου και ο Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευθύμιος Τσίγκας.
 
 
ΙI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε τρεις (3) κοινές συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».
 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση σχετικά με το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.
Τα μέλη των συναρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ενημέρωσαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή ειδική συνεδρίαση με θέμα:
 
Ημέρα για τα δικαιώματα των Γυναικών.
Προς τα μέλη των Επιτροπών απευθύνθηκε η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
 
Εξέταση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση  [COM (2020) 682 final ].
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνος (Κωστής) Χατζηδάκης.
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας:
 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Μάρτιο 2021 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 + 3*
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
8 + 1******
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*** + 1**** +1*****
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
6 + 1**
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
9 + 3*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1** + 1****
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1***
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
 
                                     *, **, ***, ****, *****: κοινές συνεδριάσεις

 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ