ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Αύγουστο 2022 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε επτά (7) συνεδριάσεις.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
«Κύρωση της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και του Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της».
 
 
ΙΙ.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (L 136), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ (L 136)».
(3 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Παναγιώτη (Νότη) Μηταράκη, σύμφωνα με το άρθρο 36§5 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο μεταναστευτικό.
 
 
ΙΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
«Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα»
 
           
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τον ν. 3649/2008, όπως τροποποιήθηκε με την από 9.8.2022 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 152), του υπηρετούντος, κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη, στη θέση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης.
Η συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, ήταν απόρρητη.
 
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τον μήνα Αύγουστο 2022 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1
 
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ