ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2019 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε πενήντα οκτώ (58) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι οκτώ (8) ήταν κοινές και πραγματοποιήθηκε μία (1) επίσκεψη.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
«Κύρωση της δια ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συμφωνίας περί παρατάσεως του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού μέχρι και τον 15ο αιώνα μ.Χ. της Ελληνικής Δημοκρατίας».
(σ/ν Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού)
(1 συνεδρίαση)
 
2.  Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου του Υπουργείου και άλλα θέματα αρμοδιότητας των Υπουργών.     
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με θέμα:
 
 Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής,:
•  από τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Γεώργιο Κουμουτσάκο, για τη διεθνή πτυχή και τις λοιπές εξελίξεις της μεταναστευτικής πρόκλησης, που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.
•  από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά θέματα, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για θέματα αρμοδιότητάς του.
•  από τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Νικόλαο Γεώργιο Δένδια, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Συζήτηση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020.
(Υπουργείου Οικονομικών)
(3 συνεδριάσεις)
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
«Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας». 
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(3 συνεδριάσεις)
 
2. Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3730/2008, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση του προτεινόμενου από τον Υπουργό Υγείας, για  διορισμό στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), κ. Δημητρίου Φιλίππου.
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)».
(σ/ν  Υπουργείου  Προστασίας του Πολίτη)
(1 συνεδρίαση)
 
•  «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη)
(4 συνεδριάσεις)
 
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
 
 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
          
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για τα Συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-18 Οκτωβρίου 2019.
 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής
2. Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως, έτους 2017, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ακρόαση του Προέδρου, κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν, από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι κ.κ. Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αντιπρόεδρος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, τακτικό Μέλος, Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Τακτικό Μέλος και Βασίλειος Ζαρκάδης, Διευθυντής της Γραμματείας.
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, κ. Νικόλαο Ουζούνογλου, για τη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και τα θέματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλος, Αντιπρόεδρος ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., Ελισάβετ Φερεκύδου, μέλος Δ.Σ.ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. και Όλγα Μαράνου –Χάρτμαν, πρόεδρος Κεντρικιάδων Αθηνών.
 
2. Ενημέρωση από τον Επίτροπο Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Φώτη Φωτίου, για θέματα Διασποράς. Επίσης, την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Διαματάρης και η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Δράση για το Κλίμα και τις πυρκαγιές στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.  
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κυρίες Στυλιανή (Λίνα) Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, από την Πρεσβεία της Νορβηγίας ο κ. Frode Overland Andersen, Πρέσβης, από την Πρεσβεία του Μεξικού, Juan Jose Campuzano, Deputy Chief of Mission της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα, από το Προξενείο του Εκουαδόρ η κυρία Suzana Vasguez Alvear, Επίτιμος Πρόξενος του Εκουαδόρ στην Ελλλάδα και από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ο κ. Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής.
 
2. Ενημέρωση των Μελών της Επιτροπής για τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Κλιματική Αλλαγή (Ελσίνκι, 6-7 Οκτωβρίου 2019) και τη συμβολή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα στη Περιβαλλοντική Προστασία και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής (εισαγωγή στις πράσινες χρηματοδοτήσεις).
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κυρίες, Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Θεοδώρα Αντωνακάκη, Επιστημονική Γραμματέας της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ),και ο κ. Μιχάλης Αργυρού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Νέες Τεχνολογίες στον τομέα των Μεταφορών και οι επιπτώσεις τους στην κλιματική αλλαγή.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ).
 
 2. Νέες τεχνολογίες και ευκαιρίες για την Ελληνική γεωργία και οικονομία εν όψει των νέων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα 2030-2040.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Γεώργιος Παπαδάκης, Καθηγητής Τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Σέρκος Χαρουτουνιάν, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Μαρία Συρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Θεοδοσία Ταντάρου – Κρίγγου, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Ευθυμία (Μίκα) Ιωαννίδου, Μαρία Λατσού, Αγλαΐα Ρομπόκου και Μαριλένα Τσικίνη, Επικεφαλής και Μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών, αντίστοιχα, Άννα Μαμάη, Ψυχολόγος – Προϊσταμένη Τμήματος Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης και Ξενώνα Αττικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Μαρία – Σοφία Κυριάκου, Υπαστυνόμος Α΄ του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ),  Ειρήνη Φερέτη, Πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Άννα Μιχαλακέλη, Συντονίστρια Προγραμμάτων στο Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ» και Κυριακή (Κική) Πετρουλάκη, Ψυχολόγος Ph.D. – Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.).
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Πορεία υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ενημέρωση για την πορεία της διαπραγμάτευσης αναφορικά με την κατανομή των νέων χρηματοδοτήσεων από τα ΕΔΕΤ περιόδου 2021-2027.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, κ. Ιωάννης Τσακίρης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το ΕΣΠΑ, κ. Δημήτριος Σκάλκος και ο Αθανάσιος Κοντογεώργης, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.                                                   
 
 
 
VIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Αστυνόμευση και οδική ασφάλεια.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Σπυρίδων Λάσκος, Αστυνομικός Διευθυντής, Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και ο κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αστυνόμος Α΄ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
 
2. Οδική Παιδεία.
Τα μέλη της Επιτροπής  ενημέρωσε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
 
 
VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
IX. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριο Οικονόμου και την Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κυρία Σοφία Νικολάου, για το Σωφρονιστικό Σύστημα.       
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης στο πλαίσιο της προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Ευρωπαϊκή οδηγία 2019/904 για περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης).
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Χριστιάννα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος, Πρόεδρος του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) και Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Δρ. Θωμαΐς Βλαχογιάννη, Χημικός Περιβάλλοντος και Οικοτοξικολόγος και Υπεύθυνη Προγραμμάτων στο Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Δρ. Χρήστος Ιωακειμίδης, Περιβαλλοντικός Ωκεανογράφος, Ειδικός σε θέματα θαλάσσιων απορριμμάτων, Συνθήκη της Βαρκελώνης – Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης, Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), Αικατερίνη Τοπούζογλου, Ιδρύτρια του ALL FOR BLUE, Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος συμμετοχικών δράσεων της WWF Ελλάς και Λυδία Πολυχρονοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Matrix Pack.
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση για την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη, Ιωάννα Κουβαριτάκη, Μαρία Καραγεώργου, Ευανθία Μπενέκου, Ειδικοί Επιστήμονες στο Συνήγορο του Πολίτη και Κωνσταντίνος Γαργάλης, Ταμίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) - Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ).
 
ΙΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
  Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Εθνικό Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, κ. Ηρακλή Μοσκώφ.
Επίσης, τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν και οι κυρίες: Μαρία Πουτσιάκα, Στέλεχος του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, Θεοδώρα Γιαννή, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποδοχής της Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και Αγγελική Σεραφείμ, Νομική Σύμβουλος του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων – ΕΚΚΑ.
 
 
                          
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
Α) Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
Β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων και την κυρία Ελένη Δρούλια, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Βουλής.
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, της προτεινομένης, από την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρία Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου, για διορισμό στη θέση της Διοικητού του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), κυρίας Ξένιας Παπασταύρου, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής
 
 
ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση επί της δεύτερης θεματικής ενότητας αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρα 5, 21, 22 και 25 Συντάγματος).
2. Συζήτηση επί της τρίτης θεματικής ενότητας αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρα 37, 38, 68 και 84 Συντάγματος).
3. Συζήτηση επί της τέταρτης θεματικής ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρα 28, 44 και 73 Συντάγματος).
4. Συζήτηση επί της πέμπτης θεματικής ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρα 62 και 86 του Συντάγματος).
5. Συζήτηση επί της έκτης θεματικής ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρα 96 και 101Α του Συντάγματος).
6. Συζήτηση επί της έβδομης θεματικής ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρα 101, 102, 112, 113, 114, 115 και 119 του Συντάγματος).
7. Συζήτηση επί της όγδοης θεματικής ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρο 32 του Συντάγματος).
8. Συζήτηση επί της ένατης θεματικής ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρα 54 και 56 του Συντάγματος).
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ.
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
2. Α) Απόφαση για τους προτεινόμενους μάρτυρες από τις κοινοβουλευτικές ομάδες
    Β) Καθορισμός σειράς και ημερομηνίες εξέτασης των πρώτων μαρτύρων
    Γ) Αρχικές τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί της δικογραφίας
 
3.  Συζήτηση και απόφαση επί του αιτήματος εξαιρέσεως των προταθέντων μαρτύρων κ.κ. Παύλου Πολάκη και Δημητρίου Τζανακόπουλου, που υπεβλήθη από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής.
   
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ συνήλθαν μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Η ευρωπαϊκή πολιτική για το Κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή της στην Ελλάδα.
Τα μέλη των συναρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ενημέρωσαν ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης και ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γεώργιος  Πατούλης.
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων (Μάιος 2017- Μάιος 2018 και Μάιος 2018 – Ιούνιος 2019) της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και ακρόαση της Προέδρου, κυρίας Ελένης Ρεθυμιωτάκη.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν, από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, οι κ.κ. Χαράλαμπος Σαββάκης, μέλος και Παναγιώτης Βιδάλης, επιστημονικός συνεργάτης.
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Ενημέρωση  των μελών των Επιτροπών, από τον Υπουργό Τουρισμού, κ. Θεοχάρη (Χάρη) Θεοχάρη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την πτώχευση του ταξιδιωτικού ομίλου Thomas Cook και των επιπτώσεων αυτής στον ελληνικό τουριστικό κλάδο.
Στην συνεδρίαση παρέστησαν η Πρόεδρος του ΕΟΤ, κυρία Αγγελική Γκερέκου, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Ιωάννης Ρέτσος και ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός.
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε τέσσερις (4) κοινές συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
 Η διαχείριση του μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος κατά την προηγούμενη πενταετία και τα επόμενα βήματα.
Τα μέλη των συναρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ενημέρωσαν ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για τη Μεταναστευτική Πολιτική, κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος.
 
 
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ πραγματοποίησε επίσκεψη και ενημέρωση των μελών της στην έδρα της Προεδρικής Φρουράς (στρατόπεδο Γεωργίου Τζαβέλλα), Ηρώδου Αττικού 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Οκτώβριο 2019 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4 + 1** + 4****
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
5 + 15*
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1 + 1*** + 4****
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 + 1* +15*
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1 + 1**
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2 + 1*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1 + 1**
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1***
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
8
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
3
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
 
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
 
*, **, ***, ****, 5* : κοινές συνεδριάσειςΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.