ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα (40) συνεδριάσεις, εκ των οποίων η μία (1) ήταν κοινή.

Ειδικότερα:

 

 ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

I. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση των μελών της Επιτροπής με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
 
2. Συζήτηση των μελών της Επιτροπής με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών του Σλοβενικού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
 
3. Συζήτηση των μελών της Επιτροπής με μέλη της Επιτροπής  Εξωτερικών της Κάτω Βουλής της Πολωνίας (Sejm), σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
 «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις».
(4 συνεδριάσεις)
 
2. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας:
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».
(4 συνεδριάσεις)
 
 
ΙV.  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε δέκα έξι (16) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
• «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
(3 συνεδριάσεις)
• «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών».
(4 συνεδριάσεις)
 
2. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών:
«Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις».
(4 συνεδριάσεις)
 
3. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό:
«Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».
(4 συνεδριάσεις)
 
4. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Παναγιώτη (Νότη) Μηταράκη, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο «Ψηφιοποίηση των περιεχόμενων φυσικών εγγράφων των ατομικών φακέλων των Πολιτών Τρίτων Χωρών καθώς και λοιπών οργανικών μονάδων του Υπουργείου», πριν την υπογραφή της.
 
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την προσυμβατική διαδικασία, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, των έργων:
α) «Οδικό τμήμα "Μπράλος - Άμφισσα" του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο»,
β) «Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου» και
γ) «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών».
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την προσυμβατική διαδικασία των έργων:
α) «Προμήθεια Τροχαίου Υλικού για το Μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκτασή του προς Καλαμαριά» (RFP-406/21, Α.Σ. 134864), με Αναθέτουσα Αρχή την «Αττικό Μετρό Α.Ε.» και
β) «Κάθετος άξονας 61 Εγνατίας Οδού: Τμήμα "Δράμα - Καβάλα" (61.5) Υποτμήμα: Α/Κ Κρηνίδων - Ι/Κ Σταυρού» (κωδ. 6015), με Αναθέτουσα Αρχή την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.  Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από: α) τον Πρόεδρο και μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) και β) το Προεδρείο και μέλη του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, για τις δραστηριότητές τους.
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από προσφυγικούς συλλόγους του Δήμου Θερμαϊκού, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν εκπρόσωποι των κάτωθι Συλλόγων: α) Πολιτιστικός Σύλλογος «Φάρος Αγγελοχωρίου», β) Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγελοχωρίου, γ) Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Θερμαϊκού «Καλλίπολις», δ) Πολιτιστικός Οικολογικός  Σύλλογος Περαίας «ΠΟΣΠ», ε) Ιστορικός Λαογραφικός Σύλλογος  «Επιβάτες στους αιώνες», στ) Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Επιβάτες, ζ) Σύλλογος Προσφύγων Ανατολικής Θράκης Αγίας Τριάδας, η) Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Μηχανιώνας, θ) Λαογραφικός και Χορευτικός  Σύλλογος Νέας Μηχανιώνας «Παναγία Φανερωμένη», ι) Πολιτιστικός Μορφωτικός και Λαογραφικός Σύλλογος Νέας Κερασιάς, ια) Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Κερασιωτών «Άγιος Ταξιάρχης», ιβ) Πολιτιστικός Σύλλογος Επανομής και ιγ) Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Μεσημερίου «οι Αργοναύτες».
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο κ. Γεώργιος Τσαμασλής, Δήμαρχος Θερμαϊκού και ο κ. Κώστας Πριμεράκης, Πρόεδρος στις Δημοτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.) Δήμου Θερμαϊκού.
 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Εκπαιδευτική τεχνολογία και καινοτόμος επιχειρηματικότητα.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης,   Λευτέρης Ντουάνογλου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Schoox και Δρ Παναγιώτης Σιώζος, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της LearnWorlds.
 
2. Νεοφυής επιχειρηματικότητα και αμυντική βιομηχανία.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Νικόλαος Μέγγος, Συνταγματάρχης Μηχανικού, Διευθυντής Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γεώργιος Νούνεσης, Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος», Σωτήριος Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος της  FEAC Engineering, Δημήτριος Κώττας, Ιδρυτής της Lambda Automata και Άγγελος Τσερέκλας-Ζαφειράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της SOTIRIA Technology.
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Οι εξαρτήσεις σήμερα. Δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας (αρμόδια για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις), Αθανάσιος Θεοχάρης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Αθανάσιος Δημητριάδης, Ψυχίατρος - Αντιπρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Ευαγγελία Λαγάκου, Προϊσταμένη του Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης (Χ.Ε.Χ.) «STEKI 46» του OKANA, Χρήστος Λιάπης, Ψυχίατρος - Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Αδαμαντία Λιαπίκου, Επιμελήτρια Α΄ Πνευμονολογίας - Υπεύθυνη Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Στέλλα Χρηστίδη, Διευθύντρια της Μονάδας Απεξάρτησης «18 Άνω» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και Θεόδωρος Φαράκλας, Μέλος Ομάδας Αυτοβοήθειας για το Αλκοόλ.
 
 
IV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
«Στρατηγικός Σχεδιασμός 2023» της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
I. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
3η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ. Προκλήσεις και Προοπτικές.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Γεώργιος Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας και Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι κ.κ.: Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), Μιχάλης Μίγγος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννης Λιβανός και Γεώργιος Δεληγιάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, αντιστοίχως, και Ευάγγελος Κακοσαίος, Πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ Δυτικής Αττικής.
Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο κ. Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Έβρου.
 
 
ΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Δράσεις για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Ελευθέριος (Λευτέρης) Οικονόμου, Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Σοφία Βούλτεψη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Ηρακλής Μοσκώφ, Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Σπυρίδων Μπράτσικας, Αστυνόμος Α΄ στο Τμήμα Ανάλυσης και Αντιμετώπισης Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης η κυρία Νάντια Ζγέρα, Νομικός του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών.
 
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Το Υδατικό ζήτημα της Θεσσαλίας
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσαν οι κ.κ.: Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαρία – Έλλη Γεράρδη, Γενική Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος, Αθανάσιος Νασιακόπουλος, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Γιαννακός, Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής Διεκδίκησης επίλυσης Υδατικού Προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ), Θεοφάνης Γέμτος, μέλος της Διοικητικής Ε.Δ.Υ.ΘΕ, Δημήτριος Σοφολόγης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων και Αναστάσιος Μπαρμπούτης, μέλος της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών.                                                                
Επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι κ.κ.: Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτριος Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδος και μέλος της Διοικητικής Ε.Δ.Υ.ΘΕ, Κωνσταντίνος Γκούμας, πρώην Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδος και μέλος της Ε.Δ.Υ.ΘΕ και Γιάννης Καλές, Πρόεδρος της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ).
Επίσης, στην Επιτροπή παρέστησαν οι κ.κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας και Χρήστος Παναγούλης, Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων.
 

Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τον μήνα Δεκέμβριο 2022 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

 

     ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

16

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1*

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

 

1

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

1*

«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

1

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

1

 

*: κοινή συνεδρίαση

 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ