Ανοικτά Δεδομένα

Ανοικτά Δεδομένα

API Ανοιχτών Δεδομένων

Το API ακολουθεί τη λογική του REST και επιστρέφει τα δεδομένα σε μορφή JSON ή XML.
Όλες οι κλήσεις εξυπηρετούνται από το url https://www.hellenicparliament.gr/api.ashx. Η υποχρεωτική παράμετρος καθορίζει την μέθοδο που πρόκειται να κληθεί.
Στην παρούσα έκδοση το api παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

Τιμές αναφοράς - Ταξονομίες

Υπουργείο

/api.ashx?q=ministries

Επιστρέφει τα Υπουργεία

Κατηγορίες

/api.ashx?q=categories

Επιστρέφει τις κατηγορίες νόμων

Στην κανονική λειτουργία, όλες οι εντολές επιστρέφουν το περιεχόμενο σε μορφή JSON. Είναι δυνατόν το περιεχόμενο να επιστραφεί σε μορφή XML, προσθέτοντας την παράμετρο format=xml

Αναζήτηση Νομοσχεδίων

Η αναζήτηση νομοσχεδίων προς το παρόν αναφέρεται σε ολοκληρωμένα νομοσχέδια, δηλαδή νομοσχέδια με καταχωρημένη τιμή στο πεδίο ημερομηνίας ψήφισης (datevoted not null).

Η αναζήτηση νομοσχεδίων γίνεται μέσω του URL:
/api.ashx?q=laws&m1=value1&m2=value2....
Τα δεδομένα επιστρέφονται σελιδοποιημένα, οι παράμετροι που αφορούν την σελιδοποίηση των δεδομένων είναι οι παρακάτω:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

pageNo

int

αριθμός σελίδας (default τιμή:1)

pageSize

int

αριθμός αποτελεσμάτων ανά σελίδα (default τιμή:10)

 

Οι επόμενες παράμετροι αφορούν το φιλτράρισμα των εγγραφών που επιστρέφονται από το api:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

lawnum

int

Αριθμός του νόμου

title

string

Τίτλος του νόμου

ministry

Guid

Id υπουργείου

type

string

Μικρός τίτλος κατηγορίας

dateinserted

Date της μορφής dd/MM/yyyy

Πρόκειται για την ημ/νία κατάθεσης στην ολομέλεια.

datevoted

Date της μορφής dd/MM/yyyy

Πρόκειται για την ημ/νία ψήφισης του νομοσχεδίου στο σύνολό του.

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ