ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
17Α΄/07.02.2019
Αριθμός Νόμου
4590
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
07/02/2019
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
08/01/2019
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΕ΄
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΔ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
30/01/2019
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1927/20 21.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1928/21 22.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτουν που αφορούν α) την εξαίρεση του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης από την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, β) τους νομικούς συνεργάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και γ) τροποποίηση διατάξεων του ν.3213/2003 σχετικά με τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών, υπαλλήλων κ.λπ..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1930/23 25.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παροχή δυνατότητας καταβολής απευθείας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) στο "ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε." (Κ.Π.Ι.Σ.Ν.) των οφειλόμενων ποσών της "Εθνικής Λυρικής Σκηνής" (Ε.Λ.Σ.) προς αυτο, λόγω της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών από το Κ.Π.Ι.Σ.Ν. προς την Ε.Λ.Σ..
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1931/24 25.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν.2190/1994 σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1932/25 25.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κατάργηση ρύθμισης άρθρου 27 του ν.4314/2014, σύμφωνα με την οποία, από 1.1.2019 οι πράξεις που εντάσσονται στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) εγγράφονται σε μια συλλογική απόφαση (Σ.Α.Ε.) ανά Ε.Π..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1933/26 28.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του ν.4440/2016 ( Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας ( Ε.Σ.Κ.)).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1934/27 28.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του Εξειδικευμένου Επιστημονκού Προσωπικού ( Ε.Ε.Π.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1935/28 28.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και του ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) σχετικά με τη διευκόλυνση υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1936/29 29.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Α. Αναγνωρίζεται το χρονικό διάστημα έξι ετών για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που διορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 και αφορούν στους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1997. Β. Χορηγείται η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 κατ΄εφαρμογή των διατάαξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 σε όλους τους μόνιμους και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που έχουν μεταταχθεί ή μετατάσσονται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1937/30 29.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των άρθρων 65 και 66 του ν. 4427/2016 (Α' 188) και του άρθρου 34 του ν.2682/1999 (Α'16).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1938/31 29.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν.3429/05.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1940/33 29.1.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.


Επιστροφή