Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις

Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης: Ζωή Χονδρογιάννη

Τηλ.: 210 385 5401

e-mail: hondrogianni@parliament.gr 

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης έχει ως αποστολή την εποπτεία, τον προγραμματισμό και το συντονισμό της λειτουργίας των επιμέρους οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν, καθώς και την παρακολούθηση του έργου τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης συγκροτείται από τις εξής Διευθύνσεις:

  1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
  2. Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.
  3. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης.
  4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
  5. Διεύθυνση Υποστήριξης Βουλευτών.
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ