Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Μονάδα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας

Προϊστάμενος: Νικόλαος Ζαφειρόπουλος
Τηλ.: Τηλ.: 210 3709511 -12-13-14, Φαξ: 210 3709510,
 

Στη Βουλή λειτουργεί Μονάδα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη διοικητικά στον Γενικό Γραμματέα της Βουλής.

Η   Μονάδα συνδράμει  στην οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων της χώρας για την προστασία της από τις κάθε είδους εχθρικές προσβολές καθώς και  στην πρόληψη, προετοιμασία και αντιμετώπιση  των συνεπειών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κρίσεων, καταστροφών ή συγκρούσεων.

Η Μονάδα αυτή λειτουργεί και ασκεί τις αρμοδιότητες όπως καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και  μεριμνά για την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης και την Πολίτικη Προστασία, σε θέματα αρμοδιότητας της Βουλής των Ελλήνων.

Θεματικές περιοχές ευθύνης της Μονάδας είναι:

 • η κατάρτιση, τήρηση, αναμόρφωση, προσαρμογή και υλοποίηση σχεδίων προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων της Βουλής σε καιρό πολέμου, έντασης, κρίσης και εκτάκτων αναγκών σε καιρό ειρήνης,
 • οι αναστολές Κατάταξης Εφέδρων σε Επιστράτευση (προτάσεις, απογραφές, κατανομή βιομηχανιών),
 • η παρακολούθηση και τήρηση Συστημάτων και Μέτρων Συναγερμού,
 • η πολιτική επιστράτευση προσωπικού, δέσμευση και επίταξη υλικών και μέσων,
 • ο έλεγχος και η παρακολούθηση της οργάνωσης Πολιτικής Άμυνας  των εποπτευόμενων Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων,
 • η παρακολούθηση και τήρηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας ως προς την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών και υλικών στη Βουλή και η εξουσιοδότηση του προσωπικού της για το χειρισμό αυτών,
 • η τήρηση και επίβλεψη ασφάλειας και υποδομών Υπαρχείου ΕΤΝΑ Βουλής,
 • θέματα Πολιτικής Άμυνας και  Πολιτικής Προστασίας όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά σχέδια,
 • η κατάρτιση μνημονίου ενεργειών για την εκκένωση των κτιρίων της ΒτΕ σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
 • η ενημέρωση, καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας γενικότερα, καθώς και  η προπαρασκευή,  σχεδίαση και διεξαγωγή αντίστοιχων ασκήσεων,
 • η λήψη κάθε άλλου μέτρου που έχει σχέση με τα ανωτέρω.
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ