Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Μονάδα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας

Προϊστάμενος: Γεώργιος Λεβεντάκης
Τηλ.: 210 3707195-96, φαξ: 210 3707200,
e-mail: g.leventakis@parliament.gr

Στη Βουλή λειτουργεί Μονάδα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη διοικητικά στον Γενικό Γραμματέα της Βουλής.

Η Μονάδα αυτή λειτουργεί και ασκεί τις αρμοδιότητες όπως καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Υπουργείων.

Στη Μονάδα αυτή διατίθεται προσωπικό από υπαλλήλους της Βουλής, που μπορεί να απασχολείται παράλληλα και με τα κύρια καθήκοντά του.