Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Ειδικός Θεματικός Γραμματέας

Γραφείο Ειδικού Θεματικού Γραμματέα

Ειδικός Θεματικός Γραμματέας: 

 

Με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής μπορεί να διορίζεται Ειδικός Θεματικός Γραμματέας της Βουλής, με τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες που του ανατίθενται, για την επιτέλεση συγκεκριμένου έργου και την εφαρμογή εξειδικευμένων κατευθύνσεων διοίκησης. Ο Ειδικός Θεματικός Γραμματέας της Βουλής προέρχεται, κατά προτεραιότητα, από το προσωπικό της Βουλής και διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Εάν, για τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του ανατίθενται, απαιτούνται ειδικά προσόντα και γνώσεις που δεν διαθέτει το προσωπικό της Βουλής, επιλέγεται, για τη θέση του Ειδικού Θεματικού Γραμματέα, με αιτιολογημένη σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής, πρόσωπο υψηλής, συναφούς προς τις αρμοδιότητες, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εξειδίκευσης.

 

Γραφείο Ειδικού Θεματικού Γραμματέα
Γραμματεία: 
Email: 
Tηλ.:  ,φαξ: 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ