Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Γραφείο Διπλωματικού Συμβούλου

Διπλωματικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Οικονομίδης (Πληρεξούσιος Υπουργός Α')
 
Τηλ.: 210 3707064, φαξ: 210 3707810,
 
 
 

Ο Διπλωματικός Σύμβουλος συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Βουλής και ειδικότερα:
  • ενημερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις διεθνείς σχέσεις του Κοινοβουλίου, καθώς και με τις αντίστοιχες εθιμοτυπικές υποχρεώσεις,
  • ενημερώνει τα μέλη της Βουλής για όλα τα ανωτέρω θέματα και υποβοηθεί το έργο τους κατά τις κοινοβουλευτικές τους αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό,
  • παρέχει συμβουλές προς τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και τις λοιπές υπηρεσίες της Βουλής για θέματα της αρμοδιότητάς του,
  • ενεργεί ως σύνδεσμος της Βουλής με το Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο επικοινωνεί για την αμοιβαία ενημέρωση και παροχή πληροφοριών και στοιχείων.
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ