Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις

Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης: Γιώργος Αγγελόπουλος
e-mail: agelopoulos@parliament.gr

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων έχει ως αποστολή τον προγραμματισμό της δραστηριότητας και το συντονισμό της λειτουργίας των επί μέρους οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν, καθώς και την παρακολούθηση του έργου τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων συγκροτείται από τις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:

  1. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  2. Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής.
  3. Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων.
  4. Γρ. Διαχ. Ψηφιακών Πιστοποιητικών.
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ