Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής

Προϊσταμένη Δ/νσης: Μαρία Καμηλάκη
Τηλέφωνο: 210 370 7226
e-mail: m.kamilaki@parliament.gr

Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής και είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση υλικού τεκμηρίωσης, των πάσης φύσεως εντύπων, περιοδικών και εφημερίδων, καθώς και του παραγόμενου υλικού από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τη συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες και επιστημονικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Τμήμα Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης
Προϊσταμένη:
Τηλέφωνο:
e-mail: 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
 
Η τεκμηρίωση και η παροχή κοινοβουλευτικής πληροφόρησης, για τις εισηγητικές εκθέσεις, τα πρακτικά της Βουλής, τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και το εν γένει υλικό που παράγεται από τις υπηρεσίες της Βουλής.

Η μέριμνα για την αγορά βιβλίων και περιοδικών κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος, καθώς και εκδόσεων δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά.

Η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση των Βουλευτών και των υπηρεσιών της Βουλής, με δανεισμό βιβλίων, διαδανεισμό, λειτουργία αναγνωστηρίου κ.ά..

Η μέριμνα για τη φύλαξη, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση της συλλογής των Πολυτίμων και Σπανίων Εντύπων, της συλλογής χειρογράφων, της συλλογής ιστορικών, φωτογραφικών και πάσης φύσεως αρχείων, πλην αυτών των πολιτικών προσωπικοτήτων, και του οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού.

Η μέριμνα για τη φύλαξη, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση των Ειδικών Συλλογών και της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής.

Η εξυπηρέτηση της πρόσβασης των πολιτών στα ανωτέρω αρχεία και συλλογές.

Η μέριμνα για την ενημέρωση και την ανάπτυξη της έντυπης και ψηφιακής ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης συλλογής εφημερίδων και περιοδικών, την τεκμηρίωση και αρχειοθέτησή της, καθώς και την ανάπτυξη των συλλογών από παραγγελίες, δωρεές, ανταλλαγές κατά νόμο, προσφορές, την τεκμηρίωση και διαχείριση του τρέχοντος βιβλιακού υλικού και την εξυπηρέτηση του κοινού με το σύνολο των συλλογών της Βιβλιοθήκης.

Ώρες λειτουργίας
 
Για τους βουλευτές και τους συνεργάτες τους: καθημερινά 9:00-20:30 (και καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου), Σάββατο 9:00-14:00
Για το κοινό: καθημερινά 9:00-14:00 και 17:30-20:30, Σάββατο 9:00-14:00
Ειδικές Συλλογές: καθημερινά 9:00-14:00 και 17:30-20:30, μόνο κατά τις απογευματινές συνεδριάσεις της Ολομέλειας
 
Επικοινωνία
 
Γραμματεία: 210 370 7227
Αναγνωστήριο: 210 370 7212, 370 7545
Ειδικές Συλλογές: 210 370 7405, 210 370 7211
Fax: 210 370 7294
e-mail: reference@parliament.gr
 

Β) Τμήμα Βιβλιοθήκης Πόλης (Καπνεργοστάσιο) και Διαχείρισης Συστημάτων Βιβλιοθήκης
Προϊσταμένη: Ελένη Αντωναράκου
Τηλ.: 2105102605, φαξ: 210 5102080
e- mail: e.antonarakou@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
Η ευθύνη για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης Πόλης, στο παλαιό Καπνεργοστάσιο, του βιβλιοστασίου και του αναγνωστηρίου της.

Η μέριμνα για την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Βιβλιοθήκης, καθώς και για τη δημιουργία και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων της, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η εισαγωγή νέων εφαρμογών και η ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στις υποδομές της Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η μέριμνα για την ψηφιοποίηση και μικροφωτογράφηση των Συλλογών της Βουλής και για τη λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης.

Ώρες λειτουργίας
 
Δευτέρα και Τρίτη 9:00-15:00 και 15:00-18:00 (ανάγνωση μετά από συνεννόηση), Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:00-15:00, Σάββατο 9:00-14:00 (ανάγνωση μετά από συνεννόηση)
 
Επικοινωνία
 
Αρχείο Εφημερίδων: 210 510 2606, 210 510 2065
Αρχείο Περιοδικών: 210 510 2315, 210 510 2316
Ψηφιακά: 210 510 2502, 210 510 2503
Fax: 210 510 2080
e-mail: citylibrary@parliament.gr
 

Γ) Τμήμα Διατήρησης και Συντήρησης Έντυπου Υλικού και Έργων Τέχνης 
Προϊσταμένη: Μαρία Σακελλαρίου
Τηλέφωνο: 210 510 26 07, φαξ: 210-5102090
e- mail: m.sakellariou@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

Η μέριμνα για τη διατήρηση, σε καλές συνθήκες, του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης, των μικροταινιών και των έργων τέχνης και η πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων σε όλους τους χώρους αποθήκευσης και χρήσης τους, καθώς και για την ασφάλιση κάθε είδους αντικειμένων, όπως κειμηλίων μεγάλης αξίας, επίπλων, πινάκων κ.ά..

Η συντήρηση βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, χειρογράφων, εγγράφων, έργων ζωγραφικής και άλλων έργων τέχνης των συλλογών που ανήκουν στη Βουλή και η τήρηση σχετικού αρχείου.

Δ) Τμήμα Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων
Προϊσταμένη: Μαρία Βλασσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3707249, 210 5102314-2315, φαξ: 210 3707464
e-mail: m.vlassopoulou@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

Η ευθύνη για τη λειτουργία της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, της συλλογής Ψυχάρη, των υπόλοιπων αυτοτελών συλλογών, του βιβλιοστασίου και του αναγνωστηρίου της.

Η μέριμνα για τη φύλαξη, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση των συλλογών πολιτικών προσωπικοτήτων και του σχετικού οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού.

Η εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, καθώς και η εξυπηρέτηση του κοινού, για το σύνολο των συλλογών των πολιτικών προσωπικοτήτων.

Ώρες λειτουργίας 
 
Δευτέρα και Τρίτη 9:00-18:00, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:00-15:00, Σάββατο 9:00-14:00
 

Επικοινωνία
 
Αναγνωστήριο: 210 510 2059
Fax: 210 510 2050
e-mail: benakeios@parliament.gr

 

Ε) Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων
Προϊσταμένη: Ιουλιανή Θεοδόση
Τηλέφωνο: 
e-mail: theodosi@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

Η μέριμνα για την ψηφιοποίηση και τη φύλαξη των αρχείων κοινοβουλευτικού έργου της Βουλής, πέραν της πενταετίας.
 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ