Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αναδ/σης Διοικ/κών Λειτουργιών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Παύλος Γιαμάς

τηλ. 210 3855281

e-mail: p.giamas@parliament.gr

Ιδρύεται στη Βουλή Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης Διοικητικών Λειτουργιών, επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα της Βουλής.

Στην αρμοδιότητα της Μονάδας ανήκουν, ιδίως:
  • Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών της Βουλής, στο πλαίσιο διαρκούς παρακολούθησής τους.
  • Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής για το σχεδιασμό, την εκπόνηση, την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων της Βουλής.
  • Η πιστοποίηση των διαδικασιών για τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών της Βουλής.
  • Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της Βουλής, καθώς και η αξιολόγηση των λειτουργιών της βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
  • Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των διαδικασιών διενέργειας κάθε είδους δαπάνης, είσπραξης και εμφάνισης εσόδων, διαχείρισης κινδύνων, καθώς και διαχείρισης της περιουσίας της Βουλής.
  • Ο έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων για να διαπιστώνεται κατά πόσον ανταποκρίνονται στους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες / μηχανισμοί ελέγχου.
  • Ο έλεγχος της ακρίβειας, αξιοπιστίας και έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
  • Η πιστοποίηση της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων της Βουλής.
  • Κάθε άλλη συναφής αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής.

Σύνοψη Στρατηγικού Σχεδίου της Βουλής των Ελλήνων 2018 - 2021 (pdf)

Βουλή των Ελλήνων - Στρατηγικό Σχέδιο 2018 - 2021 (pdf)

 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ