Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Προϊστάμενος Δ/νσης: Κωνσταντίνος Κωτούλας
Τηλ.: 210 3855111

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους Βουλευτές, στο προσωπικό, στις οργανικές μονάδες της Βουλής και στους πολίτες.

Καθορίζει τη στρατηγική των υποδομών ΤΠΕ, εξασφαλίζει τη συνέχεια και την ασφάλειά τους και ευθυγραμμίζεται με τους οργανωτικούς και επιχειρησιακούς στόχους του Κοινοβουλίου.

Μεριμνά για την οργάνωση, το συντονισμό και την ενημέρωση των ψηφιακών δεδομένων από τις συνεδριάσεις της Βουλής και των Επιτροπών και την εν γένει κοινοβουλευτική και διοικητική λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Παρακολουθεί την εξέλιξη των ΤΠΕ, συντάσσει μελέτες και προγράμματα εκσυγχρονισμού του Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Βουλής, ακολουθώντας ανοικτά πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές και εφαρμόζοντας τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διοίκησης.

Επιμελείται τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού της Πληροφορικής, της διαχείρισης των οικείων συμβάσεων και της τήρησης του μητρώου ψηφιακής υποδομής της Βουλής.

Η Διεύθυνση λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων
Προϊσταμένη: Γεωργία Σωτηροπούλου
Τηλ.: 210 3855143
e-mail: mis@parliament.gr, g.sotiropoulou@parliament.gr 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

Ο έγκαιρος σχεδιασμός, η ανάπτυξη ο έλεγχος, η υλοποίηση, η αξιολόγηση, η επέκταση και η συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων και της διαδικτυακής πύλης του Κοινοβουλίου.

Ο προσδιορισμός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής, των πληροφοριακών αναγκών της Βουλής και των Βουλευτών, η ανάλυση των απαιτήσεων, ο καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, η τεκμηρίωση των συστημάτων, η τεκμηρίωση των εφαρμογών και η τήρηση βιβλιοθήκης εργαλείων και διαδικασιών.

Η επιμέλεια κεντρικής διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και της εν γένει οργάνωσης, διαχείρισης, διατήρησης, ασφάλειας, επαναχρησιμοποίησης και ανάλυσης των ψηφιακών δεδομένων.

Ο καθορισμός των αρχιτεκτονικών, των τεχνικών προτύπων, των κοινών κανόνων και μεθοδολογιών, των πλαισίων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας, για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Βουλή.

Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και με άλλα Κοινοβούλια για την υιοθέτηση κοινών βέλτιστων προτύπων και πρακτικών σε θέματα ΤΠΕ.


Β) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων
Προϊσταμένος:  Ευάγγελος Κριεζής
Τηλ.: 210 3855117
e-mail: e.kriezis@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό και στους Βουλευτές για την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η μέριμνα για τη μετάπτωση δεδομένων, την εγκατάσταση νέων εκδόσεων, την παραμετροποίηση, την περιορισμένη εισαγωγή στοιχείων, τη διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η υποστήριξη της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου της Βουλής και της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας και της Ηλεκτρονικής Διοίκησης.

Η συγκέντρωση των αιτημάτων των χρηστών, η μέριμνα για την εναρμόνιση των πληροφοριακών συστημάτων με τις αλλαγές στη νομοθεσία και η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των συστημάτων με τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές στη λειτουργικότητα των εφαρμογών.

Η γραμματειακή υποστήριξη της εν γένει λειτουργίας της Διεύθυνσης.

 

Γ) Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών και Δικτύων
Προϊστάμενος: Λέοντας-Χαράλαμπος Σταματάρης
Τηλ.: 210 3855153

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία, την υποστήριξη, τη συντήρηση, τη παραμετροποίηση και τη διαχείριση των υποδομών (κυρίως διακομιστών, κεντρικού αποθηκευτικού χώρου, υποδομής πιστοποίησης και ψηφιακής υπογραφής, εξοπλισμού ανάκαμψης από καταστροφές, δικτυακού εξοπλισμού) που απαιτούνται για την παραγωγική λειτουργία των ΠΣ της Βουλής.

Η παροχή υπηρεσιών ενσύρματου και ασύρματου τοπικού δικτύου, σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Internet), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικονικών υποδομών, κεντρικής διαχείρισης εκτυπώσεων, λήψης αντιγράφων ασφαλείας, ανακτησιμότητας πληροφοριών και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης των χρηστών και των Βουλευτών σε θέσεις εργασίας, ψηφιακές υπηρεσίες και ασφαλώς καθορισμένο περιεχόμενο.

Η ασφάλεια, ο έλεγχος, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας σε συστήματα και υποδομές, η ανάπτυξη και η εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας, η αποτροπή αυτών, η ανάκαμψη από καταστροφές και η διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών και των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών του Κοινοβουλίου.

 

Δ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μέριμνας Εξοπλισμού

Προϊσταμένος:  Κωνσταντίνος Αναγνώστου
Τηλ.: 210 3855128
e-mail: k.anagnostou@parliament.gr , tech.support@parliament.gr

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

Η κεντρική υποδοχή, η καταγραφή, η διαχείριση και η πρόσφορη αντιμετώπιση των αιτημάτων των Υπηρεσιών της Βουλής και των Βουλευτών για θέματα που αφορούν σε υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ο εντοπισμός και η επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η επιμέλεια της παράδοσης εξοπλισμού σε τελικούς χρήστες και Βουλευτές, η εγκατάσταση, ο έλεγχος, η συντήρηση, η αναβάθμιση και η επισκευή των σταθμών εργασίας, των περιφερειακών συσκευών, των συσκευών δικτύου και των υποστηρικτικών εφαρμογών και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των θέσεων εργασίας.


 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ