Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων

Γρ. Διαχ. Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Το Γραφείο διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών  είναι αρμόδιο, ιδίως, για την έκδοση και διαχείριση των  ψηφιακών πιστοποιητικών των βουλευτών, των υπαλλήλων της Βουλής, των επιστημονικών συνεργατών των  Βουλευτών, των μετακλητών υπαλλήλων και γενικότερα οποιουδήποτε προσώπου  διατηρεί λογαριασμό στα  ηλεκτρονικά συστήματα της Βουλής των Ελλήνων, κατά  τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης και την  ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος,  την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών και εν συνεχεία την ψηφιοποίηση και αποστολή των εν λόγω δικαιολογητικών στην  αρμόδια για την έγκριση του αιτήματος Υποκείμενη  Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και για την αποστολή των ψηφιακών αντιγράφων με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής  υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2  και 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α ́125), στην εν λόγω  Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης. 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ