Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων

Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων

Προϊστάμενος Δ/νσης:  Σωτήριος Στασινόπουλος

Τηλ. 2105102020, 2105102022

κιν. 6977401150

e-mail:  s.stasinopoulos@parliament.gr

Η Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων είναι αρμόδια: α) για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή κοινοβουλευτικών εγγράφων, όπως νομοσχεδίων, προτάσεων νόμων, πορισμάτων, κοινοβουλευτικών εκθέσεων, καθώς και των πρακτικών της Βουλής και των Επιτροπών της, μετά από απόφαση του Προέδρου της Βουλής, στην τελευταία περίπτωση, β) για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και συγγραμμάτων και κάθε άλλη έκδοση, έντυπης και ψηφιακής μορφής, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Βουλής, καθώς και για τη διάθεσή τους.
Η Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Τμήμα Σχεδιασμού, Εργασιών Προεκτύπωσης και Ενημέρωσης
Προϊστάμενος: Δημήτριος Ζαζάς
Τηλ.: 210 3707230, 210 5102609
e-mail: d.zazas@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

Η υλοποίηση των εν γένει εργασιών προεκτυπώσεων, όπως, ο δημιουργικός σχεδιασμός, η στοιχειοθεσία, η σελιδοποίηση, η ενσωμάτωση διορθώσεων, η επιμέλεια, το μοντάζ, η παραγωγή συμβατικών ή ψηφιακών πλακών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες της Βουλής.

Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εργασιών και εκδόσεων της Βουλής, με τρόπο που καθιστά ευχερή και αποτελεσματική την αναζήτηση και την αποστολή τους στο Τμήμα Παραγωγής και τη δημοσίευσή τους στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής.

Η μέριμνα για την προμήθεια, τη συντήρηση και την καλή λειτουργική κατάσταση του προεκτυπωτικού εξοπλισμού, καθώς και για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών.

Η μέριμνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκδόσεων σε ψηφιακή μορφή, καθώς και η επιμέλεια και παρακολούθηση των εκδόσεων που γίνονται από εξωτερικούς συνεργάτες, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης.

Η διανομή των πάσης φύσεως κοινοβουλευτικών εγγράφων (εντύπων και ψηφιακών), όπως νομοσχεδίων, προτάσεων νόμων, πορισμάτων, εκθέσεων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών κ.λπ., καθώς και των πρακτικών της Βουλής και των Επιτροπών της, μετά από απόφαση του Προέδρου της Βουλής, στην τελευταία περίπτωση.

 

Β) Τμήμα Παραγωγής, Διαχείρισης Εκδόσεων και Εξυπηρέτησης Κοινού
Προϊστάμενος: Αθανάσιος Αθανασιάδης
Τηλ. 2105102601, 2105102602
e-mail:ath.athanasiadis@parliament.gr


Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

Η εκτύπωση των εργασιών, η σύνθεση και βιβλιοδέτησή τους και η παράδοσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Η μέριμνα για την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού και των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών, για τις εργασίες του Τμήματος και την καλή και αποτελεσματική λειτουργία του.

Η αρχειοθέτηση όλων των εκτυπωτικών πλακών και των λοιπών στοιχείων, ώστε να είναι ευχερής και λειτουργική η επαναχρησιμοποίησή τους σε περιπτώσεις επανεκδόσεων.

Η παρακολούθηση των εργασιών που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του Τμήματος και εκτελούνται από εξωτερικούς συνεργάτες.

Η παρακολούθηση, η συγκέντρωση, η αποθήκευση, η ταξινόμηση και διάθεση των πάσης φύσεως έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων και η πληροφόρηση του κοινού για τις εκδοτικές αυτές δραστηριότητες.

Η διαχείριση και διάθεση των εκδόσεων της Βουλής και σε όλους τους φορείς που έχουν άμεση και έμμεση σχέση με αυτή, η αποστολή τους, μετά από έγκριση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης, σε κάθε αποδέκτη, όπως βιβλιοθήκες, σχολεία, εκθέσεις, συνέδρια και κοινωνικούς ή άλλους φορείς και η τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου παραλαβής και διαθέσεως εντύπων και εκδόσεων.

 

 

 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ