Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Προϊστάμενος Δ/νσης: Φώτιος Βασιλείου
Τηλ.: 210.385.5171
e-mail: fotis@parliament.gr

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού είναι αρμόδια για το συντονισμό των διαδικασιών προμήθειας υλικών ή ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Βουλής. Επίσης, είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση των υλικών της Βουλής.

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού λειτουργεί με βάση τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχειρίσεως Υλικού συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Τμήμα Προμηθειών
Προϊστάμενος : Σταύρος Ψαρουδάκης
Τηλ.: 210.385.5174

Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού ή εφοδίου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Βουλής και για την ανάθεση εργασιών σε τρίτους.

Η μέριμνα για την εκποίηση, δωρεά ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η μέριμνα για την ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Συμβάσεων της Βουλής, δια του οποίου, κατά την πλήρη λειτουργία του, θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η διαγωνιστική διαδικασία και η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων.


Β) Τμήμα Διαχειρίσεως Υλικού
Προϊσταμένη: Αναστασία Εμμανουήλ
Τηλ.: 210.385.5507

Η παρακολούθηση της αποθήκης και η κανονική τήρηση των σχετικών βιβλίων αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υλικού.

Η μέριμνα για την καταγραφή και απογραφή όλων των αντικειμένων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων της Βουλής, στο Μέγαρο αυτής και στα άλλα κτίρια όπου λειτουργούν οι υπηρεσίες της, η σήμανσή τους και ο έλεγχος, με ευθύνη του Προϊσταμένου κάθε υπηρεσιακής μονάδας, για την ασφαλή φύλαξη και συντήρησή τους.

Η έγκαιρη ενημέρωση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού για τις απαραίτητες προμήθειες, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Βουλής.

Η χρέωση στο Τμήμα κάθε παγίου στοιχείου που δεν μπορεί να χρεωθεί σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Βουλής.

Η μέριμνα για την καταγραφή και απογραφή όλων των αναλώσιμων υλικών και η ασφαλής φύλαξη και συντήρησή τους.

Η έγκαιρη παραλαβή των πάσης φύσεως υλικών, αναλώσιμων ή μη και η διάθεσή τους στις επί μέρους οργανικές μονάδες των υπηρεσιών της Βουλής. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως χαρακτηρισμού ενός υλικού ως αναλώσιμου ή παγίου, αποφαίνεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης.

Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού τηρεί υποχρεωτικά, σε ηλεκτρονική μορφή, βιβλίο μη αναλώσιμων υλικών, βιβλίο αναλώσιμων υλικών και αρχείο εικαστικού πλούτου.

Γ) Τμήμα Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων
Προϊστάμενος : Γεώργιος Σταματόπουλος
Τηλ.: 210 385 5501
e-mail:g.stamatopoulos@parliament.gr

Η φροντίδα για την κίνηση των οχημάτων της Βουλής των Ελλήνων και η εποπτεία επί του προσωπικού, στο οποίο ανατίθεται η κίνηση των οχημάτων. Για τη διάθεση των οχημάτων και τους δικαιούχους χρήσης αυτών απαιτείται προηγούμενη απόφαση ή εντολή του Προέδρου της Βουλής.

Η μέριμνα για την τακτική συντήρηση και επισκευή των οχημάτων της Βουλής των Ελλήνων και τους προβλεπόμενους τεχνικούς ελέγχους, καθώς και η τήρηση σχετικών αρχείων.

Η μέριμνα για την ασφάλιση και τον εφοδιασμό των αυτοκινήτων με τα αναγκαία έγγραφα κίνησης.

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ