Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Αθανάσιος Παλληκάρης
Τηλ: 210-3855301, 5302
e-mail: th.palikaris@parliament.gr

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, αξιολόγησης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Βουλής, τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της και τη γραμματειακή υποστήριξή τους.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Τμήμα Προσωπικού
Προϊσταμένη: Δήμητρα Γεωργαντά

Τηλ.:210-3855307
e-mail: pers@parliament.gr, d.georganta@parliament.gr

Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων, η τήρηση και η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων της, καθώς και η παροχή σχετικών πληροφοριών.

Η μέριμνα για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων.

Η τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων για το διορισμό ή την πρόσληψη του πάσης φύσεως, κατηγορίας ή ειδικότητας, με οποιαδήποτε σχέση, προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων.

Ο χειρισμός όλων των θεμάτων των επιστημονικών συνεργατών των Βουλευτών.

Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης.

 Η υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής και των αρμόδιων επιτροπών επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Βουλής κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο του Συστήματος Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων


Β) Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης

Προϊστάμενος: Χρήστος Τσίμπος

Τηλ.: 210 3855261, 210-3855262-7
e-mail :epimorfosi@parliament.gr, c.tsimpos@parliament.gr

 

Η μελέτη και εισήγηση μέτρων και δράσεων για την επιμόρφωση, την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των Βουλευτών και του προσωπικού, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή άλλους επιμορφωτικούς φορείς, ελληνικούς ή ξένους, σε θέματα, ιδίως, νέων τεχνολογιών και ξένων γλωσσών.

Η μέριμνα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε υπηρεσίες της Βουλής.

Η εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού που προσλαμβάνεται στη Βουλή, κυρίως σε θέματα Κανονισμού και Υπαλληλικού Κώδικα.

Η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στα ειδικότερα θέματα των λειτουργιών και εργασιών της Βουλής για το προσωπικό  που μετατάσσεται σε κλάδο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Η οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης-μετεκπαίδευσης για προϊσταμένους που επιλέγονται και δεν έχουν ασκήσει στο παρελθόν καθήκοντα θέσης ευθύνης.

 

Γ) Τμήμα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 

Προϊσταμένη: Ιφιγένεια-Βαλεντίνα Χούμπαβλη
Τηλ.:210 3855471
e-mail :axiologisi@parliament.gr,xoubavli@parliament.gr


Η οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού της Βουλής.

Η καταγραφή της στοχοθεσίας των υπηρεσιών της Βουλής και των στοιχείων της αξιολόγησης των εργαζομένων.

Η μέριμνα και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη  διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.

Η παρακολούθηση και διαχείριση των στατιστικών δεδομένων των βαθμολογιών και η σύνταξη εκθέσεων ανάλυσης των δεδομένων αυτών.

Η ενημέρωση των υπηρεσιών της Βουλής ώστε να εμπεδωθεί  ο σκοπός και το πνεύμα του νέου συστήματος αξιολόγησης

Η  έκδοση  οδηγιών σχετικά με την αξιολογική διαδικασία.


Δ) Τμήμα  Γραμματείας (Πρωτόκολλο)

Προϊσταμένη: Ευαγγελία Κακαριάρη

Τηλ.:210-38055064
e-mail: gram-protocol@parliament.gr, e.kakariari@parliament.gr

Η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου (παραλαβή, πρωτοκόλληση και διακίνηση και διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας) των υπηρεσιών της Βουλής, καθώς και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.

Η επικύρωση αντιγράφων και η τήρηση του Αρχείου.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

 

Ε) Τμήμα Εργασιακού Αθλητισμού

Προϊστάμενος :Δρ. Βασίλειος Σπαντιδάκης
Τηλ.: 210 370 9009
e-mail: gym@parliament.gr, vspantidakis@parliament.gr

Στη Βουλή λειτουργεί Τμήμα Εργασιακού Αθλητισμού σε ειδικές για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις.

Σκοπός του Τμήματος Εργασιακού Αθλητισμού είναι η εκγύμναση των μελών του με συστηματικό και πλήρη τρόπο, μέσω κατάλληλων προγραμμάτων, η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων άσκησης, η προαγωγή της σωματικής υγείας των μελών του και η αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης μέσω του εργομετρικού. Έτσι, μέσω της βελτίωσης  της φυσικής κατάστασης και της υγείας, αναβαθμίζεται και η απόδοση των εργαζομένων.

Τα αποτελέσματα για τα αθλούμενα μέλη είναι ευεργετικά και επιδρούν θετικά σε προβλήματα συχνά προκαλούμενα από την εργασία, όπως το αυχενικό σύνδρομο και οι πόνοι στη σπονδυλική στήλη.

Δυνατότητα εγγραφής στο Τμήμα έχουν οι εργαζόμενοι στη Βουλή διαφόρων κατηγοριών, αρκεί να μην υπάρχει παθολογικός παράγοντας που να αποτελεί απόλυτη αντένδειξη άσκησης.

Η διάρκεια εγγραφής είναι ετήσια, όπως και κάθε ανανέωση.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στο Τμήμα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες από εγκύκλιες οδηγίες.
 

ΣΤ) Βρεφονηπιακός Σταθμός και Νηπιαγωγείο της Βουλής

Προϊσταμένη: Ευαγγελία Μεταξά
Τηλ: 210 3707188, 7123
e-mail: vrefonhpiakos@parliament.gr, e.metaxa@parliament.gr

 

Στη Βουλή λειτουργεί Βρεφονηπιακός Σταθμός και Νηπιαγωγείο σε ειδικές για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο αποτελούν οργανική μονάδα της Βουλής επιπέδου Τμήματος.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο είναι χώροι φροντίδας και αγωγής για τα παιδιά των υπαλλήλων της Βουλής, των Βουλευτών και άλλων κατηγοριών εργαζομένων, που ορίζονται κατά περίπτωση, αναλόγως των δυνατοτήτων.

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα των νηπίων βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ωράριο καθορίζεται από τις ανάγκες του Κοινοβουλίου με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του.

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ