Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Αθανάσιος Παλληκάρης
Τηλ. 210 3692163, φαξ 210 3692148
e-mail: th.palikaris@parliament.gr

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, αξιολόγησης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Βουλής, τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της και τη γραμματειακή υποστήριξή τους.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Τμήμα Προσωπικού
Προϊσταμένη: Πηνελόπη Λεβαντάκη

Τηλ.: 210 3692154, φαξ: 210 3692150
e-mail: pers@parliament.gr, p.levantaki@parliament.gr

Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων, η τήρηση και η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων της, καθώς και η παροχή σχετικών πληροφοριών.

Η μέριμνα για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων.

Η τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων για το διορισμό ή την πρόσληψη του πάσης φύσεως, κατηγορίας ή ειδικότητας, με οποιαδήποτε σχέση, προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων.

Ο χειρισμός όλων των θεμάτων των επιστημονικών συνεργατών των Βουλευτών.

Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης.

 

Β) Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης
Προϊστάμενος: Δημήτριος-Ιωάννης Παπαγεωργόπουλος
Τηλ.: 210 3735345, φαξ: 210 3735203
e-mail : d.papageorgopoulos@parliament.gr
Τηλ.: 210 3735200-01-02-04-05-06

Η μελέτη και εισήγηση μέτρων και δράσεων για την επιμόρφωση, την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των Βουλευτών και του προσωπικού, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα ή άλλους επιμορφωτικούς φορείς, ελληνικούς ή ξένους, σε θέματα, ιδίως, νέων τεχνολογιών και ξένων γλωσσών, καθώς και την εν συνεχεία αποδοτικότερη αξιοποίηση και ενδυνάμωση του προσωπικού.

Η μέριμνα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, σε υπηρεσίες της Βουλής.

Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη συνεργασία της Βουλής με τους φορείς των προηγουμένων εδαφίων.

Η εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού των στοιχ.α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 30 του παρόντος Κανονισμού που προσλαμβάνεται στη Βουλή, κυρίως σε θέματα Κανονισμού και Υπαλληλικού Κώδικα.

Η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στα ειδικότερα θέματα των λειτουργιών και εργασιών της Βουλής, του προσωπικού της Βουλής, που μετατάσσεται σε κλάδο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Η οργάνωση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης για προϊσταμένους που επιλέγονται και δεν έχουν ασκήσει στο παρελθόν καθήκοντα θέσης ευθύνης.


Γ) Τμήμα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Προϊσταμένη: Ιφιγένεια-Βαλεντίνα Χούμπαβλη
Τηλ.:
e-mail: i.houbavli@parliament.gr

Η οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού της Βουλής.

Η καταγραφή της στοχοθεσίας των υπηρεσιών της Βουλής και των στοιχείων της αξιολόγησης των εργαζομένων.

Η υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων.

Η παρακολούθηση και διαχείριση των στατιστικών δεδομένων των βαθμολογιών και η σύνταξη εκθέσεων ανάλυσης των δεδομένων αυτών.

 

Δ) Τμήμα Γραμματείας
Προϊσταμένη: Γεωργία Χρύσανθου
Τηλ.:210-3692128, φαξ: 210 3692130
e-mail: g.chrisanthou@parliament.gr

Η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.

Η παραλαβή, πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας και η διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Η επικύρωση αντιγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Η τήρηση του Αρχείου

 

Ε) Τμήμα Εργασιακού Αθλητισμού
Προϊστάμενος: Βασίλης Σπαντιδάκης
Τηλ.: 210 370 9009 φαξ: 210 3709010
e-mail: gym@parliament.grvspantidakis@parliament.gr

Η συστηματική και ολοκληρωμένη εκγύμναση των αθλουμένων στο Τμήμα.

Η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων άσκησης για τους αθλούμενους, καθώς και για όσους πάσχουν από χρόνιες παθήσεις για τις οποίες η άσκηση αποτελεί θεραπευτικό μέσο (καρδιοαγγειακά νοσήματα, μεταβολικά νοσήματα, αναπνευστικά προβλήματα κ.ά.).

Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης, μέσω ειδικών εργονομικών μετρήσεων.

Η εκπόνηση προγραμμάτων διατροφικής υποστήριξης και διαχείρισης ή ελέγχου του σωματικού βάρους, καθώς και ανάπτυξης της σωματικής υγείας των αθλουμένων.

Οι ειδικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Εργασιακού Αθλητισμού περιλαμβάνονται σε Ειδικό Κανονισμό που προσαρτάται, ως Παράρτημα, στον παρόντα Κανονισμό και συμπληρώνεται ή εξειδικεύεται κατά το άρθρο 100 (πρώην άρθρα 106/94) του παρόντος Κανονισμού. Ο Ειδικός Κανονισμός καθορίζει την εσωτερική λειτουργία, τους όρους άθλησης στο Τμήμα, τις υποχρεώσεις των αθλουμένων, τις οργανικές θέσεις προσωπικού, τους κλάδους και τις ειδικότητες, τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

ΣΤ) Βρεφονηπιακός Σταθμός και Νηπιαγωγείο της Βουλής
Προϊσταμένη: Ευαγγελία Μεταξά
Τηλ.: 210 3707188, φαξ: 210 3707177
e-mail:
e.metaxa@parliament.gr

Στη Βουλή λειτουργεί Βρεφονηπιακός Σταθμός και Νηπιαγωγείο σε ειδικές για το σκοπό αυτόν εγκαταστάσεις.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο αποτελούν οργανική μονάδα της Βουλής, επιπέδου Τμήματος.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο είναι χώροι αγωγής για τα παιδιά των υπαλλήλων της Βουλής, των Βουλευτών και άλλων κατηγοριών εργαζομένων, που θα ορίζονται, κατά περίπτωση, με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, αναλόγως των δυνατοτήτων.

Σκοπός του Βρεφονηπιακού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου της Βουλής των Ελλήνων είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξή τους, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον, η παροχή προσχολικής αγωγής, με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων, σε θέματα αγωγής των παιδιών τους. Ειδικότερα, σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά, στο πλαίσιο του ευρύτερου σκοπού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το βασικό πρόγραμμα των νηπίων καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαμορφώνεται από τον προϊστάμενο του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο της Βουλής των Ελλήνων γίνονται σεβαστά και τηρούνται τα Δικαιώματα του Παιδιού, κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το σχετικό Χάρτη του ΟΗΕ και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο, λειτουργεί τριμελής Επιτροπή αρμόδια για την εγγραφή και διαγραφή παιδιών, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται στον οικείο Ειδικό Κανονισμό. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, που εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, για την κατάρτιση και εισήγηση προδιαγραφών λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου της Βουλής, λαμβάνοντας υπόψη τα κτιριολογικά δεδομένα της Βουλής. Οι εν λόγω προδιαγραφές καθορίζονται με σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής. Η τήρησή τους πιστοποιείται, κατ’ έτος, από την Επιτροπή του προηγουμένου εδαφίου, ως επιτροπή καταλληλότητας, με τη συμμετοχή, ως τέταρτου μέλους, του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής. Η εν λόγω πιστοποίηση επέχει θέση άδειας λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου, αντιστοίχως.

Με τη λήξη της σχολικής περιόδου ο προϊστάμενος συντάσσει έκθεση για το εκπαιδευτικό έτος που έληξε και την υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής.

Οι ειδικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου της Βουλής περιλαμβάνονται σε Ειδικό Κανονισμό που προσαρτάται ως Παράρτημα στον παρόντα Κανονισμό και συμπληρώνεται ή εξειδικεύεται κατά το άρθρο 100 (πρώην άρθρα 106/94) του παρόντος Κανονισμού. Ο Ειδικός Κανονισμός καθορίζει την εσωτερική λειτουργία, τις οργανικές θέσεις, τους κλάδους και ειδικότητες, τα προσόντα, τη διαδικασία της εν γένει στελέχωσης του Βρεφονηπιακού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου της Βουλής, τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής της παρ. 6 εδάφιο α΄ του παρόντος, τη διαδικασία και τα κριτήρια εγγραφής βρεφών και νηπίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η λειτουργία του Νηπιαγωγείου διέπεται, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Π.δ. 200/1998 «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων», όπως ισχύει, και τις σχετικές διατάξεις της κοινής νομοθεσίας.