Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Δ/νσης: Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος
Τηλ.: 210 3733501

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων  έργων ή μελετών  της Βουλής, την εκπόνηση μελετών  από την ίδια, για τα κτήρια της Βουλής, τους περιβάλλοντες χώρους τους και το Σταθμό Οχημάτων, καθώς και για τη συντήρηση και κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων των κτηρίων αυτών.


Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Τμήμα Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης
Τηλ.: 210 3733519
e-mail: costasbairaktaris@parliament.gr

Η επιμέλεια για τη σύνταξη των πάσης φύσεως τεχνικών και λοιπών μελετών, πλην των ηλεκτρολογικών και των μηχανολογικών, την εκτέλεση των αναγκαίων έργων ανέγερσης, συμπλήρωσης, συντήρησης και επισκευής των κτιρίων της Βουλής και των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες αυτής, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων αυτών και τη συντήρηση του πρασίνου, καθώς και η επίβλεψη για την κανονική εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Η μέριμνα για την ευταξία στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής και των λοιπών κτιρίων, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες της Βουλής, η τακτική επιθεώρηση των χώρων αυτών και των εγκαταστάσεών τους για την επισήμανση και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών, τεχνικών ελλείψεων, βλαβών κ.ά., καθώς και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών για τη λήψη από αυτές των απαραίτητων μέτρων.

Η οργάνωση και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των κτιριακών εγκαταστάσεων της Βουλής.

Β) Τμήμα Ηλεκτρολογίας-Μηχανολογίας
Προϊστάμενος: Νικόλαος Ευθυμιάτος
Τηλ.: 210 3708092, 210 3707575

Η επιμέλεια για τη σύνταξη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών των κτιρίων της Βουλής και η επίβλεψη για την κανονική εκτέλεση των συναφών εργασιών. Η μέριμνα για τη συντήρηση, την κανονική λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό των μικροφωνικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και λοιπών μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Βουλής και των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες αυτής.

Γ) Τμήμα Καθαριότητας
Προϊστάμενος: Ιωάννης Βιδάκης
Τηλ.: 210 3707193
e-mail:  j.vidakis@parliament.gr

Η μέριμνα για την καθαριότητα των χώρων του Μεγάρου της Βουλής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και των χώρων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες της Βουλής ή τα γραφεία των Βουλευτών. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της αξιοπρεπούς εμφάνισης του προσωπικού καθαριότητας.
 

Δ) Τμήμα Τεχνιτών και Εργατών
Προϊστάμενος: Ιωάννης Σιαμπάνης
Τηλ.: 210 3707265

Ο προσδιορισμός του έργου που ανατίθεται σε κάθε τεχνίτη και εργάτη. Η μέριμνα για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών που ανατίθενται στους τεχνίτες και εργάτες και η παρακολούθηση της κανονικής εκτέλεσής τους.

 
Ε) Τμήμα Σταθμού Οχημάτων
Προϊστάμενος: Χρήστος Ρέππας
Τηλ: 210 3707170
e-mail: ch.reppas@parliament.gr

Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του υπόγειου Σταθμού Οχημάτων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εγκαταστάσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Πρόσβαση στους χώρους του Σταθμού επιτρέπεται μόνο με προφορική ή γραπτή εντολή του Προέδρου της Βουλής ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί, με απόφασή του, να επιτρέψει την αλλαγή χρήσης τμήματος ή του συνόλου των χώρων αυτών.

Οι ειδικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Σταθμού Οχημάτων περιλαμβάνονται σε Ειδικό Κανονισμό που προσαρτάται, ως Παράρτημα, στον παρόντα Κανονισμό και συμπληρώνεται ή εξειδικεύεται κατά το άρθρο 100 (πρώην άρθρα 106/94) του παρόντος Κανονισμού. Ο Ειδικός Κανονισμός καθορίζει την εσωτερική λειτουργία, τους δικαιούχους στάθμευσης και στάσης εντός του Σταθμού και τις υποχρεώσεις τους, τις οργανικές θέσεις προσωπικού, τους κλάδους και τις ειδικότητες, τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ