Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη Δ/νσης: Τερψιχόρη Μάνου

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν την κατάρτιση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Βουλής, καθώς και για την εκκαθάριση και την πληρωμή όλων των δαπανών της Βουλής.

Επίσης, είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων, διαδικασιών και εκκαθάρισης και πληρωμής που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού της Βουλής, τις αποζημιώσεις και τις δαπάνες των Βουλευτών.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών λειτουργεί με βάση τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, μπορεί να ανατίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών η εξυπηρέτηση της λειτουργίας οποιουδήποτε Λογαριασμού προκειμένου να ασκείται, για λογαριασμό του Προέδρου της Βουλής, προληπτικός έλεγχος επί των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και να συντάσσεται έκθεση προς τον Πρόεδρο της Βουλής επί του Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Ισολογισμού, για τον έλεγχο της διαχείρισής τους.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 
Α) Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού
Προϊστάμενος: Νικόλαος Παναγουλέας 
Τηλ.: 210 3692402, φαξ: 210 3692227
e-mail: n.panagouleas@parliament.gr

Η μέριμνα για την έγκαιρη κατάρτιση του Προϋπολογισμού των εξόδων της Βουλής, τη σύνταξη της σχετικής εισηγητικής έκθεσης και η φροντίδα για την έγκαιρη αποστολή στο Υπουργείο Οικονομικών του Προϋπολογισμού που κυρώνεται.

Η μέριμνα για την τροποποίηση και την παρακολούθηση της κανονικής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Βουλής, τη σύνταξη καταστάσεων εκτίμησης της πορείας του εκτελούμενου Προϋπολογισμού, την έκδοση ισοζυγίου, καθώς και για την τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων και στατιστικών στοιχείων.

Η έκδοση των αποφάσεων ποσοστού διάθεσης των πιστώσεων, αυξομειώσεων των πιστώσεων, καθώς και μεταφοράς πιστώσεων σε άλλους φορείς του Προϋπολογισμού της Βουλής, καθώς και επιχορήγησης φυσικών ή νομικών προσώπων.

Η αντιπαραβολή των απολογιστικών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών με τις αντίστοιχες πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Πληρωμών και Πάγιας Προκαταβολής για λογαριασμό της Βουλής, και η σύνταξη καταστάσεων εγγραφών ανακαταλογισμού και συμψηφισμού.

Η σύνταξη του ετήσιου Απολογισμού – Ισολογισμού της οικονομικής διαχείρισης της Βουλής, η επιμέλεια για την εισαγωγή του στη Βουλή, προς έγκριση και η αποστολή του, μετά την έγκριση, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο χειρισμός των σχετιζόμενων με τη λειτουργία οποιουδήποτε Λογαριασμού, θεμάτων της Διεύθυνσης, τα οποία έχουν σχέση με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Η μέριμνα για την έγκαιρη πληρωμή των ενοικίων.

Η έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου για κάθε νόμιμη χρήση.

Η εκπόνηση τριμηνιαίων πινάκων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Βουλής, πινάκων προσδιορισμού και επίτευξης στόχων.

Η διαχείριση και ενημέρωση του Βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, του Μητρώου δεσμεύσεων, του Μητρώου δικαιούχων, του Μητρώου κατασχέσεων και του Μητρώου εκχωρήσεων απαιτήσεων. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την ανάπτυξη της απαραίτητης διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Βουλής και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), ώστε οι αποφάσεις του Βιβλίου εγκρίσεων της Βουλής να αντιστοιχίζονται στο ΟΠΣΔΠ του ΓΛΚ.

Η βεβαίωση, στις πράξεις διορισμού, μετάταξης ή απόσπασης, για την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης και πίστωσης στον Προϋπολογισμό της Βουλής.

Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (τακτικών, προσωρινών, συμψηφιστικών και προπληρωμής), ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών, η παρακολούθηση της έγκαιρης απόδοσης λογαριασμών και η υποβολή τους, για θεώρηση, στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των εντολών πληρωμής που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της Βουλής.

Η βεβαίωση, στα σχέδια των κανονιστικών πράξεων του Προέδρου της Βουλής οι οποίες προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της, ως προς την ύπαρξη ή μη της απαιτούμενης πίστωσης στον εκτελούμενο Προϋπολογισμό.

Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που δεν ανήκει σε άλλο Τμήμα και ανατίθεται σε αυτό, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

Η αποστολή στο Τμήμα Πληρωμών και Πάγιας Προκαταβολής, προς πληρωμή, των θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων, των ενταλμάτων προπληρωμής ή άλλων τίτλων.

Β) Τμήμα Μισθοδοσίας
Προϊστάμενος: Αντώνιος Πανταζόπουλος 
Τηλ.: 210 3692236, Φαξ: 210 3692251, 2230

Η επιμέλεια για την εκκαθάριση και την εντολή πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Βουλής, του προσωπικού που εξυπηρετεί ανάγκες της Βουλής και των επιστημονικών συνεργατών των

Βουλευτών.


Γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποζημιώσεων και Δαπανών
Προϊσταμένη: Χριστίνα Αρβανίτου
Τηλ.: 210 3692243, Φαξ: 210 3692251

Η μέριμνα για την εκκαθάριση και την εντολή πληρωμής της αποζημίωσης και κάθε άλλης απολαβής των Βουλευτών, καθώς και ο έλεγχος των διαφόρων λογαριασμών.

Δ) Τμήμα Πληρωμών και Πάγιας Προκαταβολής
Προϊσταμένη: Σταύρο Βιζηράκη

Τηλ.: 210 3692232, Φαξ: 210 3692251
 

Η μέριμνα για την πληρωμή των αποζημιώσεων και κάθε άλλης απολαβής των Βουλευτών, των πάσης φύσεως αποδοχών και δαπανών του προσωπικού της Βουλής, των επιστημονικών συνεργατών των Βουλευτών και του προσωπικού που εξυπηρετεί ανάγκες της Βουλής, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης της Βουλής, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΟΠΣΔΠ - ΓΛΚ).

Ειδικότερα:

Η καταχώρηση του ψηφισμένου Προϋπολογισμού της Βουλής στο ΟΠΣΔΠ - ΓΛΚ.

Η καταχώρηση των αποφάσεων ποσοστών διάθεσης των πιστώσεων και των αυξομειώσεων των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Βουλής, καθώς και αποφάσεων μεταφοράς πίστωσης σε άλλους φορείς στο ΟΠΣΔΠ - ΓΛΚ.

Η καταχώρηση όλων των τύπων αποφάσεων ανάληψης δαπάνης που εκδίδει το Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού.

Η καταχώρηση στο ΟΠΣΔΠ - ΓΛΚ των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (τακτικών, προπληρωμής, συμψηφιστικών ή άλλων τίτλων) που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

Η ηλεκτρονική έκδοση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των δικαιούχων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, ενημερώνεται η αρμόδια ΔΟΥ και εάν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, συμψηφίζονται. Μετά από το συμψηφισμό, το χρηματικό ένταλμα δεν ακυρώνεται.

Η εκτέλεση κατασχέσεων απαιτήσεων εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, και εκχωρήσεων απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που έχουν επιδοθεί στο Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού.

Η ενημέρωση του Τμήματος Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού, για τους αριθμούς δεσμεύσεων των πιστώσεων και τους αριθμούς των καταχωρημένων χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής που λαμβάνονται από το Υποσύστημα του ΟΠΣΔΠ - ΓΛΚ στη Βουλή.

Η παραγωγή, στο ΟΠΣΔΠ - ΓΛΚ, ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος, με πίστωση των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών μισθοδοσίας της Βουλής, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι, και χρέωση του τηρούμενου σε αυτήν, λογαριασμού του Δημοσίου «Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών», για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων που εκδίδονται από το αρμόδιο Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού της Βουλής και την πληρωμή των δικαιούχων.

Η απόδοση των κρατήσεων στους δικαιούχους (Ελληνικό Δημόσιο - Ασφαλιστικά Ταμεία), με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η τήρηση ημερολογίου εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των εξοφλούμενων μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος χρηματικών ενταλμάτων και η έκδοση αποδεικτικών ορθής εκτέλεσης των εντολών μεταφοράς.

Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, η διακίνηση αλληλογραφίας και η διεκπεραίωση της εν γένει γραμματειακής διαδικασίας.

Η αποστολή των πρωτότυπων χρηματικών ενταλμάτων με συνημμένα τα δικαιολογητικά εξόφλησής τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου.

Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που ορίζονται στα άρθρα 143, 144 και 145 (πρώην άρθρα 149/137, 150/138 και 151/139) του παρόντος Κανονισμού.

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ