Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Υποστήριξης Βουλευτών

Προϊσταμένη Δ/νσης: Ελένη Μπήτρου
Τηλ.: 210.385.5586

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Βουλευτών είναι αρμόδια για την υποβοήθηση της αποστολής και του έργου των Βουλευτών, μέσω, ιδίως, της τήρησης και ενημέρωσης Μητρώου Βουλευτών, αρχείου δικαστικών αποφάσεων που αφορούν εκλεγμένους Βουλευτές, δηλώσεων και δραστηριοτήτων των Βουλευτών, καθώς και μέσω της στέγασης, λειτουργίας και υλικοτεχνικής στήριξης γραφείων των Βουλευτών, των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και λοιπών κοινοβουλευτικών προσώπων

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Τμήμα Βουλευτών και Κομμάτων

Προϊσταμένη: Στυλιανή Παγώνη
Τηλ.: 210 385.5585
Η συγκέντρωση των δικαστικών ή άλλων αποφάσεων ανακήρυξης των Βουλευτών που εκλέγονται κατά βουλευτική περίοδο, η συγκέντρωση και ταξινόμηση ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών που κοινοποιούνται στη Βουλή, η συγκέντρωση των αποφάσεων του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και η, βάσει αυτών, ενημέρωση του Μητρώου Βουλευτών.

Η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων των ανακηρυσσόμενων Βουλευτών.

Η συγκέντρωση των δηλώσεων των Βουλευτών, για το κόμμα ή την ομάδα όπου συμμετέχουν.

Η τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Βουλευτών και η έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης των εν ενεργεία ή συνταξιούχων Βουλευτών.

Η τήρηση αρχείου και στοιχείων για την εν γένει δραστηριότητα των Βουλευτών.

Η τήρηση αρχείου καταγραφής Συνόδων Ολομέλειας και Τμημάτων Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, καθώς και σύνθεσης του Προεδρείου της Βουλής.

Η τήρηση αρχείου των επίσημων πράξεων εκλογής και ορκοδοσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και της σύγκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διάλυσης της Βουλής.

Β)  Τμήμα Γραφείων Βουλευτών

Προϊστάμενος: Δημήτριος Γραβάνης
Τηλ.: 210 3709518, 210 3709517
e-mail: grafeia.voulis@parliament.grd.gravanis@parliament.gr

Η στέγαση και η εύρυθμη λειτουργία των γραφείων που διατίθενται σε Βουλευτές με ιδιαίτερη ανάγκη γραφείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ασφάλεια των δικαιούχων και των χρηστών των γραφείων. Η διάθεση των γραφείων εξυπηρετεί τη στέγαση των Βουλευτών για την επιτέλεση του κοινοβουλευτικού τους έργου. Η χρήση των γραφείων για άλλο σκοπό απαγορεύεται.

Γ)  Τμήμα Γραφείων Κοινοβουλευτικών Ομάδων και Κοινοβουλευτικών Προσώπων.

Προϊστάμενος: Δημήτριος Ρεμπάπης
 
Τηλ.: 210 3709820, 210 3709205
e-mail:  kokp@parliament.gr, dimrempapis@parliament.gr

Η στέγαση και η εύρυθμη λειτουργία των γραφείων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, των ανεξάρτητων Βουλευτών, των μελών του Προεδρείου της Βουλής, των Προέδρων των Επιτροπών της Βουλής, των πρώην Πρωθυπουργών, των πρώην Προέδρων της Βουλής και των πρώην Αντιπροέδρων Κυβερνήσεων, στο Βουλευτήριο και σε άλλα κτίρια της Βουλής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ