ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
232 Α'/09.12.2016
Αριθμός Νόμου
4443
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
09/12/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
09/11/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΛΘ
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΛΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
02/12/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 752/47 16.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συγχώνευση Υπηρεσιών Εναερίων Μέσων ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστικού Σώματος σε ενιαία κεντρική αυτοτελή Υπηρεσία
 • Αρ. Τροπολογίας: 758/48 22.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Tροποποίηση διατάξεων του π.δ. 62/2014 για αλλαγή του πιλοτικού διαστήματος εφαρμογής του θεσμού ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 766/49 24.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση κατά έξι (6) μήνες της ισχύος των διατάξεων (αρθρ. 12 παρ. 2 του ν. 2328/1995) που αφορούν στη διαδικασία για την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζόμενων από τα ΜΜΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 768/50 24.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σύσταση συλλογικού συμβουλευτικού οργάνου με την ονομασία "Εθνικός Μηχανισμός Εποπτείας της Εφαρμογής των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)" στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 782/51 30.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Από 1/12/2016 αυξάνονται κατά τέσσερις (από 61 σε 65) οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης στο βαθμό Αρεοπαγίτη.
 • Αρ. Τροπολογίας: 787/55 30.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αποσαφήνιση της διάταξης του άρθρου 18 του ν. 2606/1998 που αφορά σε δικαστικούς λειτουργούς που διορίζονται ως δικαστές του Δικαστηρίου, Πρωτοδικείου ή Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε. ή ως μέλη άλλων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, μόνο όταν επιλέγονται ή διορίζονται σε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 788/56 30.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τις μαθητικές εκδρομές μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης (περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 711/1977). Συγκεκριμένα, δεν δύνανται εξεφής να πραγματοποιούνται από τα ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ (Ροδιακός Οργανισμός Δημοτικών Αυτοκινήτων), παρά μόνο από ειδικά τουριστικά λεωφορεία.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 789/57 30.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με: α) επανακαθορισμό της σύνθεσης του Συμβουλίου Αλιείας, που λειτουργεί στο ΥΠΑΑΤ, β) κατάργηση του π.δ. 36/1986, σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών
 • Αρ. Τροπολογίας: 790/58 30.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικής Επιστημονικής Επιτροπής, αρμόδιας για θέματα των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού και για λοιπά θέματα εκπαίδευσης ξεναγών
 • Αρ. Τροπολογίας: 791/59 30.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανακαθορισμός του ποσού της αντισταθμιστικής καταβολής του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ΟΑΣΘ, λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ και καταβολή στον ΟΑΣΘ τυχόν διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του ΦΠΑ που έχει ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθεί.
 • Αρ. Τροπολογίας: 792/60 30.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ