ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εξωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
189 A'/08.12.2017
Αριθμός Νόμου
4505
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
08/12/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/09/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΛΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/11/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1318/18 27.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 2725/1999 (Α' 121) - δικαστικός διορισμός μελών προσωρινής διοίκησης ΑΑΕ ή ΤΑΑ ή σωματείου.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1319/19 30.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διεύρυνση περιεχομένου της παρεχόμενης με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3699/2008, εξουσιοδότησης για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση ειδικότερων καθηκόντων κι υποχρεώσεων προσωπικού Ειδικής Αγωγής που αφορούν ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1320/20 30.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α.Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. "Μουσείο Ακρόπολης" για μεταφορά προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. από το Ν.Π.Ι.Δ. "Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης" και β. Νομοτεχνική διόρθωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4481/2017 αναφορικά με καταργούμενες - τροποποιούμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1362/21 24.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: - Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης ΤΕΙ και υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Τροποποίηση διατάξεων για τα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1363/22 28.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1364/23 28.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συνήφθησαν, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα (από 7-4-2014 / έναρξη ισχύος των διατάξεων της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και μέχρι τις 15-2-2017/ έκδοση της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου), χωρίς να έχει διενεργηθεί, πριν από τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1365/24 28.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για την άμεση κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1366/25 28.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3566/2007, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.


Επιστροφή