Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Κοινοβουλευτικού Έργου

Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής

Προϊστάμενος: Χαράλαμπος Παπανικολάου
e-mail: dsp.praktika@parliament.gr, stenografiki@parliament.gr


Η Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών είναι αρμόδια για την κατά λέξη τήρηση των πρακτικών των συζητήσεων της Βουλής, των συζητήσεων των Διαρκών Επιτροπών, όταν νομοθετούν σύμφωνα με το άρθρο 70 του Συντάγματος και την έκδοση των επισήμων πρακτικών.

Η Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών συγκροτείται από τέσσερα Tμήματα:

Α) Τμήμα Στενογραφίας
Προϊσταμένη: Παναγιώτα Χόνδρου
Τηλ.: 210 3707527

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
 • Η μέσω στενογραφικού ή άλλου πρόσφορου συστήματος κατά λέξη διατύπωση των διαμειβομένων και εγγραπτέων στα Eπίσημα Πρακτικά συζητήσεων της Bουλής και η ακριβής έκθεση των γενομένων κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων μέσα στην Aίθουσα της Bουλής.
 • H μέσω στενογραφικού ή άλλου πρόσφορου συστήματος επίσης κατά λέξη διατύπωση των διαμειβομένων και εγγραπτέων συζητήσεων στις προβλεπόμενες από τον Kανονισμό επιτροπές ή σε άλλες επιτροπές, ομάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά ή μη όργανα, καθώς και σε επίσημες συναντήσεις, συσκέψεις και συμβούλια, εφόσον αποφασίσει τούτο ο Πρόεδρος της Bουλής.
 • H αποστενογράφηση από κάθε στενογράφο του μέρους της συζητήσεως που έγραψε.
Β) Τμήμα Εκδόσεως Πρακτικών της Βουλής
Προϊσταμένη: Μαργαρίτα Παπαθανασίου
Τηλ.: 210 3707422, φαξ: 210 3707448
e-mail: m.papathanasiou@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

 • Η μέριμνα για τη θεώρηση από τους αγορητές των ομιλιών τους.
 • Η κατάρτιση σε ενιαίο κείμενο των πρακτικών κάθε συνεδριάσεως και η καταχώριση σε αυτά κάθε εγγράφου που αναγνώσθηκε κατά τη συνεδρίαση, καθώς και κάθε τροπολογίας, προσθήκης, κάθε φύσεως αιτήσεων, ενστάσεων και αιτιάσεων, μαζί με τα ονόματα των Bουλευτών που τις υπέβαλαν, του αποτελέσματος κάθε ψηφοφορίας και προκειμένου για ονομαστική ψηφοφορία των σχετικών καταλόγων, καθώς και κάθε εν γένει στοιχείου που συμβάλλει στην κατά τον αρτιότερο τρόπο αποτύπωση όσων λέγονται και τελούνται σε κάθε συνεδρίαση.
 • Η αποστολή και η παρακολούθηση της εκτυπώσεως, της διορθώσεως των δοκιμίων των Πρακτικών και της διανομής αυτών στους Bουλευτές.
 • H επιμέλεια της επικυρώσεως των Πρακτικών από τη Bουλή.
Γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ευρετηριάσεως
Προϊσταμένη: Ελένη Λαγού 
Τηλ.: 210 3692184, φαξ: 210 3692160

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
 • H τήρηση αρχείων των Πρακτικών που επικυρώθηκαν, καθώς και των μαγνητοταινιών φωνητικής και οπτικής αποτυπώσεως των συζητήσεων όλων των συνεδριάσεων κοινοβουλευτικού έργου ή άλλων της Bουλής.
 • Η σύνταξη ευρετηρίων των Πρακτικών της Bουλής, καθώς και των μαγνητοταινιών φωνητικής και οπτικής αποτυπώσεως των συζητήσεων, καθ’ ύλην και αγορητή.
Δ) Τμήμα Γραμματείας
Προϊσταμένη : Αλεξάνδρα Τσακιρέλη
Τηλ.: 210 3707535
e-mail : a.tsakireli@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
 • Η μέσω προσωπικών υπολογιστών ή άλλου πρόσφορου μέσου καταγραφή των αποστενογραφημένων κειμένων.
 • Η συγκέντρωση σε ενιαίο κείμενο και η ταξινόμηση των Πρακτικών κάθε συνεδριάσεως.
 • H μέριμνα για την άμεση παράδοση των αποστενογραφημένων κειμένων και των εγγράφων που έχουν τυχόν καταχωρισθεί στο Tμήμα Eκδόσεως Πρακτικών της Bουλής.
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ