Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Κοινοβουλευτικού Έργου

Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ευσταθία Αγγελοπούλου

e-mail: e.agelopoulou@parliament.gr

 
Τηλ.: 210 3707344, φαξ: 210 3707340
e-mail: dnomo@parliament.gr

Η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου είναι αρμόδια για την προώθηση των εν γένει διαδικασιών του νομοθετικού έργου της Βουλής - εκτός από εκείνες που αφορούν είτε στην επεξεργασία και εξέταση είτε στη συζήτηση και ψήφιση των σχεδίων και προτάσεων νόμου από τις Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής - και την υποβοήθηση του έργου του Προεδρείου στις συνεδριάσεις νομοθετικής εργασίας.
Η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου συγκροτείται από τρία Tμήματα:

Α) Τμήμα Νομοθετικής Λειτουργίας
Προϊσταμένη: Ευαγγελία Φιλίππου
Τηλ.: 210 3707346, φαξ: 210 3707063

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
 • Η υποβοήθηση του έργου του Προεδρείου της Βουλής στις συνεδριάσεις Νομοθετικής Εργασίας, η παρακολούθηση της συζήτησης και ψήφισης των νομοσχεδίων.
 • Η παραβολή και διόρθωση του κειμένου των νομοσχεδίων σύμφωνα με το πρωτότυπο κείμενο του νομοσχεδίου που κατατίθεται στην υπηρεσία από τα αρμόδια Υπουργεία.
 • Η επιμέλεια εκτυπώσεως των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων.
 • Η ένταξη στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου ή της προτάσεως νόμου των τροποποιήσεων και των τροπολογιών που έγιναν δεκτές κατά τη συζήτηση στη Βουλή.
 • Η επιμέλεια ετοιμασίας (παραβολή και διόρθωση) του αποσπάσματος των Πρακτικών της Βουλής με το κείμενο του ψηφισθέντος στο σύνολο νομοσχεδίου καθώς και η επιμέλεια ετοιμασίας του σχετικού παπύρου.
Β) Τμήμα Γραμματείας
Προϊσταμένη: Δήμητρα Στάθη
Τηλ.: 210 3707305, φαξ: 210 3707340

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
 • Η παραλαβή και καταχώριση νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου και τροπολογιών (Υπουργών και Βουλευτών).
 • Η διακρίβωση των προϋποθέσεων που ορίζει το Σύνταγμα για εισαγωγή και ψήφιση σχεδίου ή προτάσεως νόμου.
 • Η ανακοίνωση της κατάθεσης στη Βουλή των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων.
 • Η προώθηση των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου στη Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και στους δημοσιογράφους.
 • Η άμεση ανάρτηση στο διαδίκτυο και η ηλεκτρονική διάθεση των νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου και τροπολογιών μετά την κατάθεσή τους.
 • Η σύνταξη εβδομαδιαίου δελτίου που περιέχει τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που κατατίθενται καθώς και πληροφορίες σχετικές με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται.
 • Η σύνταξη συγκεντρωτικού δελτίου αποφάσεων της Βουλής, νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου, κατά Σύνοδο και στο τέλος κάθε Βουλευτικής Περιόδου με την ένδειξη εάν ψηφίστηκαν ή όχι και με τις ημερομηνίες κατάθεσης, συζήτησης, ψήφισης. Το συγκεντρωτικό δελτίο εκτυπώνεται και διανέμεται στους Βουλευτές.
 • Η προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης νομοθετικού έργου και η διανομή της στους Βουλευτές μετά τη λήξη των εργασιών της Διάσκεψης των Προέδρων.
 • Η παραλαβή, καταχώριση και ανακοίνωση στη Βουλή των δικογραφιών, που σχετίζονται με τυχόν ευθύνη Υπουργών.
 • Η αποστολή ειδικής ημερήσιας διάταξης για τις άρσεις ασυλίας βουλευτών.
 • Η παραλαβή και καταχώριση των αιτήσεων άρσεως ασυλίας βουλευτών και η προώθησή τους στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και στη Βουλή.
 • Η τήρηση στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στην καθημερινή δραστηριότητα του νομοθετικού έργου.
 • Η επικοινωνία με πολίτες σχετικά με αιτήματα που θέτουν.
 • Η υποβοήθηση του έργου του Προεδρείου της Βουλής στις συνεδριάσεις Νομοθετικής Εργασίας, η παρακολούθηση της συζήτησης και ψήφισης των νομοσχεδίων.
 • Η ένταξη στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου ή της προτάσεως νόμου των τροποποιήσεων και των τροπολογιών που έγιναν δεκτές κατά τη συζήτηση στη Βουλή.
 • Η σύνταξη και διανομή του ενημερωτικού σημειώματος σχετικά με τις καθημερινές εργασίες της Βουλής των Ελλήνων.
 • Η βιβλιοδεσία και έκδοση στο τέλος κάθε Συνόδου του «Αρχείου της Βουλής».
 • Η καταχώριση στο αρχείο του νομοθετικού έργου κατά Υπουργεία: οι εισηγητικές εκθέσεις και τα κείμενα των σχεδίων νόμων, των προτάσεων νόμων και των τροπολογιών, οι εκθέσεις των Διαρκών ή των Ειδικών Επιτροπών, καθώς και τα κείμενα των σχεδίων και των προτάσεων νόμων όπως διαμορφώθηκαν κατά την ψήφισή τους στο σύνολο από τη Βουλή.
 • Η καταχώριση των εισηγητικών εκθέσεων και των κειμένων των σχεδίων και προτάσεων μεταβολής του Κανονισμού, της έκθεσης επιτροπής Κανονισμού και του τελικού κειμένου, όπως διαμορφώθηκε κατά την ψήφισή του στο σύνολο από τη Βουλή.
 • Η καταχώριση των εισηγητικών εκθέσεων και των κειμένων του Προϋπολογισμού και Απολογισμού της Βουλής και οι αποφάσεις της Βουλής. Πλήρη σειρά του αρχείου διαθέτει και η Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Γ) Τμήμα Επιμελητών

Προϊστάμενος: Πέτρος Κωνσταντακόπουλος
Τηλ.: 210 3707641

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
 • Η φροντίδα για την εξυπηρέτηση των Βουλευτών και η εκτέλεση γενικά όλων των απαραίτητων βοηθητικών εργασιών, για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των Συνεδριάσεων της Βουλής και των Επιτροπών της.
 • Η διανομή στους Βουλευτές της ημερησίας διατάξεως των συνεδριάσεων της Βουλής και κάθε είδους εγγράφου ή κειμένου που σχετίζεται με την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους.
 • Η επίδοση των προσκλήσεων και λοιπών εγγράφων του Προεδρείου της Βουλής στους Βουλευτές.
 • Η εκτέλεση κάθε άλλης σχετικής με τον κλάδο τους εργασίας, για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών της Βουλής και ιδίως της Γενικής Διευθύνσεως Κοινοβουλευτικού Έργου.
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ