Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Κοινοβουλευτικού Έργου

Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Τηλ.: 210 370 7312, φαξ: 210-3707274
e-mail: k.christopoulos@parliament.gr

Η Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών είναι αρμόδια για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και την υποστήριξη του έργου των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών, της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, των Επιτροπών για εθνικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα, των Επιτροπών Εσωτερικών Θεμάτων της Βουλής, των Επιτροπών που συνιστώνται σύμφωνα με τα άρθρα 144 και 156 του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και των λοιπών Επιτροπών που προβλέπονται ή συνιστώνται με απόφαση της Βουλής ή του Προέδρου της.

Η Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών συγκροτείται από δύο Τμήματα:
Α) Α΄ Τμήμα
Β) Β΄ Τμήμα

Α) Α΄ Τμήμα
Προϊσταμένη: Σινορίκ Παπαζιάν
 
Τηλ.: 210-3707328

Στο Α’ Τμήμα ανήκει η συγκρότηση, η λειτουργία και η υποστήριξη του έργου των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών, πλην της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και των υποεπιτροπών τους.
Στην αρμοδιότητά του ανήκει ιδίως:
 • Η μέριμνα για τον καθορισμό, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή της υποεπιτροπής, των συνεδριάσεων
 • Η σύνταξη της ημερησίας διατάξεως του έργου της οικείας επιτροπής ή υποεπιτροπής και η αποστολή της στα μέλη της Επιτροπής ή της Υποεπιτροπής, στους αρμόδιους Υπουργούς και στους φορείς ή στα πρόσωπα που καλούνται για ακρόαση ενώπιον της επιτροπής ή της υποεπιτροπής για ενημέρωσή της ή για υποβοήθηση του έργου της.
 • Η υποστήριξη των συνεδριάσεων κάθε επιτροπής ή υποεπιτροπής και η υποβοήθηση του έργου του Προέδρου της.
 • Η μέριμνα για τη σύνταξη της έκθεσης της οικείας Επιτροπής ή υποεπιτροπής και η επιμέλεια της εκτύπωσης και της διανομής της, καθώς και η αποστολή της στους αρμόδιους Υπουργούς και τους αρμόδιους φορείς.

Στο Α' Τμήμα ανήκει επίσης η συγκρότηση, η λειτουργία και η υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, των Επιτροπών για εθνικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα, των Επιτροπών εσωτερικών θεμάτων της Βουλής, καθώς και των λοιπών Επιτροπών που προβλέπονται ή συνιστώνται με απόφαση της Βουλής ή του Προέδρου της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση σύστασής τους.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει ιδίως:
 • Η μέριμνα για τον καθορισμό, από τον Πρόεδρο της Βουλής και Πρόεδρο της Επιτροπής, των συνεδριάσεων,
 • Η σύνταξη της ημερήσιας διάταξης του έργου της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
 • Η μέριμνα για τον καθορισμό, από τον Πρόεδρο της οικείας, από τις λοιπές ως άνω, Επιτροπής των συνεδριάσεων και τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης ως του έργου αυτής και η αποστολή της στα μέλη της οικείας Επιτροπής, στον αρμόδιο Υπουργό και στα πρόσωπα που καλούνται για ακρόαση ενώπιον της οικείας επιτροπής για ενημέρωσή της ή για υποβοήθηση του έργου της.
 • Η υποστήριξη των συνεδριάσεων κάθε Επιτροπής και η υποβοήθηση του έργου του Προέδρου αυτής.
 • Η σύνταξη των εκθέσεων της επιτροπής και η αποστολή τους στον αρμόδιο Υπουργό.


Β) Β΄ Τμήμα
Προϊστάμενος:
Τηλ.: 210-3707335

 
e-mail: epitropes@parliament.gr

Στο Β’ Τμήμα ανήκει η συγκρότηση, η λειτουργία και η υποστήριξη του έργου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, των Εξεταστικών Επιτροπών και των Ειδικών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Κανονισμού της Βουλής.
Η αρμοδιότητα του Τμήματος ως προς τις Επιτροπές αυτές είναι αντίστοιχη προς την αρμοδιότητα του Α’ Τμήματος, ήτοι:
 • Η μέριμνα για τον καθορισμό, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή της υποεπιτροπής, των συνεδριάσεων
 • Η σύνταξη της ημερησίας διατάξεως του έργου της οικείας επιτροπής ή υποεπιτροπής και η αποστολή της στα μέλη της Επιτροπής ή της Υποεπιτροπής, στους αρμόδιους Υπουργούς και στους φορείς ή στα πρόσωπα που καλούνται για ακρόαση ενώπιον της επιτροπής ή της υποεπιτροπής για ενημέρωσή της ή για υποβοήθηση του έργου της.
 • Η υποστήριξη των συνεδριάσεων κάθε επιτροπής ή υποεπιτροπής και η υποβοήθηση του έργου του Προέδρου της.
 • Η μέριμνα για τη σύνταξη της έκθεσης ή του πορίσματος της οικείας Επιτροπής ή υποεπιτροπής και η επιμέλεια της εκτύπωσης και της διανομής της, καθώς και η αποστολή της στους αρμόδιους Υπουργούς και τους αρμόδιους φορείς.