Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Κοινοβουλευτικού Έργου

Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Βαρβάρα Γεωργοπούλου
Τηλ.: 210 370 7312, 210 370 7324

e-mail: b.georgopoulou@parliament.gr

Η Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών είναι αρμόδια για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και την υποστήριξη του έργου των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών, της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, των επιτροπών για εθνικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα, των Επιτροπών Εσωτερικών Θεμάτων της Βουλής, των Επιτροπών που συνιστώνται σύμφωνα με τα άρθρα 144 και 156 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), καθώς και των λοιπών επιτροπών που προβλέπονται ή συνιστώνται με απόφαση της Βουλής ή του Προέδρου της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση σύστασής τους.


Η Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών συγκροτείται από τα εξήςΤμήματα:

Α) Α΄ Τμήμα

Β) Β΄ Τμήμα


Α) Α΄Τμήμα
Προϊσταμένη: Σινορίκ Παπαζιάν

Τηλ.: 210-3707328

e-mail: epitropes@parliament.gr, n.papazian@parliament.gr


Στο Α’ Τμήμα ανήκει η συγκρότηση, η λειτουργία και η υποστήριξη του έργου των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών, πλην της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και των υποεπιτροπών τους.

Στην αρμοδιότητά του ανήκει ιδίως:

 • Η μέριμνα για τον καθορισμό, από τον Πρόεδρο της επιτροπής ή της υποεπιτροπής, των συνεδριάσεων και τη σύνταξη της ημερησίας διατάξεως του έργου της οικείας επιτροπής ή υποεπιτροπής και η αποστολή της στα μέλη της, στους αρμόδιους Υπουργούς και στους φορείς ή στα πρόσωπα που καλούνται για ακρόαση ενώπιον της επιτροπής ή της υποεπιτροπής για ενημέρωσή της ή για υποβοήθηση του έργου της.
 • Η υποστήριξη των συνεδριάσεων κάθε επιτροπής ή υποεπιτροπής και η υποβοήθηση του έργου του Προέδρου της.
 • Η μέριμνα για τη σύνταξη της έκθεσης της οικείας επιτροπής ή υποεπιτροπής και η επιμέλεια της εκτυπώσεως και της διανομής αυτών, καθώς και η αποστολή τους στους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς.
 • Η τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου πρακτικών κάθε επιτροπής ή υποεπιτροπής.
 • Η τήρηση των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στη δραστηριότητα του Τμήματος.

Στο Α' Τμήμα ανήκει επίσης η συγκρότηση, η λειτουργία και η υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, των επιτροπών για εθνικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα, των επιτροπών Εσωτερικών Θεμάτων της Βουλής, καθώς και των λοιπών επιτροπών που προβλέπονται ή συνιστώνται με απόφαση της Βουλής ή του Προέδρου της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση σύστασής τους.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει ιδίως:

 • Η μέριμνα για τον καθορισμό, από τον Πρόεδρο της Βουλής και Πρόεδρο της Επιτροπής, των συνεδριάσεων  και τη σύνταξη της ημερήσιας διατάξεως του έργου της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Η μέριμνα για τον καθορισμό, από τον Πρόεδρο της οικείας από τις ανωτέρω λοιπές επιτροπές των συνεδριάσεων και τη σύνταξη της ημερήσιας  διατάξεως του έργου αυτής και η αποστολή της στα μέλη της οικείας επιτροπής, στον αρμόδιο Υπουργό και στα πρόσωπα που καλούνται για ακρόαση ενώπιον της οικείας επιτροπής για ενημέρωσή της ή για υποβοήθηση του έργου της.
 • Η υποστήριξη των συνεδριάσεων κάθε επιτροπής και η υποβοήθηση του έργου του Προέδρου αυτής.
 • Η σύνταξη των εκθέσεων της επιτροπής και η αποστολή τους στον αρμόδιο Υπουργό.
 • Η τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου πρακτικών κάθε Επιτροπής.
 • Η τήρηση των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στη δραστηριότητα του Τμήματος.

 

Β) Β΄ Τμήμα
Προϊστάμενος: Τιμόθεος Τσιρόπουλος
Τηλ.: 210-3707335

 e-mail: t.tsiropoulos@parliament.gr, epitropes@parliament.gr

Στο Β’ Τμήμα ανήκει η συγκρότηση, η λειτουργία και η υποστήριξη του έργου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και των Επιτροπών που συνιστώνται σύμφωνα με τα άρθρα 144 και 156 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

Στην αρμοδιότητά του ανήκει ιδίως:

 • Η μέριμνα για τον καθορισμό, από τον Πρόεδρο της οικείας επιτροπής, των συνεδριάσεων και τη σύνταξη της ημερησίας διατάξεως του έργου της κάθε επιτροπής και η αποστολή της στα μέλη της επιτροπής, στους αρμόδιους Υπουργούς και στους φορείς ή στα πρόσωπα που καλούνται για ακρόαση ενώπιον της επιτροπής για ενημέρωσή της ή για υποβοήθηση του έργου της.
 • Η υποστήριξη των συνεδριάσεων της οικείας επιτροπής και η υποβοήθηση του έργου του Προέδρου αυτής.
 • Η μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων ή των πορισμάτων της οικείας Επιτροπής, η επιμέλεια της εκτυπώσεως και διανομής τους και η αποστολή τους στους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς, καθώς και στην κατά περίπτωση ανεξάρτητη αρχή.
 • Η εν γένει συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές ώστε να επιτελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο και την αποστολή τους.
 • Η τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου πρακτικών κάθε επιτροπής ή υποεπιτροπής.
 • Η τήρηση των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στην καθημερινή δραστηριότητα του Τμήματος.
 
 
 
 
 

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ