Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Κοινοβουλευτικού Έργου

Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Πηνελόπη Νόση

Τηλ.: 210 3708217, 210 3707351, φαξ: 210 3707360
e-mail: epitropes@parliament.gr, p.nosi@parliament.gr

Η Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών είναι αρμόδια για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και την υποστήριξη του έργου των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής που προβλέπονται από τον Κανονισμό αυτής, καθώς και των Υποεπιτροπών τους, της Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 42 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

Η Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:


Α) Α΄ Τμήμα
Προϊστάμενος: Χρήστος Χρηστίδης
Τηλ. 210 370 7362
e-mail: epitropes@parliament.gr, christidis@parliament.gr


Στο Α’ Τμήμα ανήκει η συγκρότηση, η λειτουργία και η υποστήριξη του έργου των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου και των υποεπιτροπών αυτών, καθώς και της Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει ιδίως:

 • Η αποστολή για επεξεργασία ή για συζήτηση και ψήφιση στην οικεία επιτροπή των νομοσχεδίων, των προτάσεων νόμων και των τροπολογιών.
 • Η μέριμνα για τον ορισμό, από τον Πρόεδρο της οικείας επιτροπής, εισηγητών, τον καθορισμό των συνεδριάσεων και τη σύνταξη της ημερησίας διατάξεως του έργου κάθε επιτροπής ή υποεπιτροπής και η αποστολή της ημερησίας διατάξεως στα αρμόδια Υπουργεία και τα μέλη της επιτροπής ή της υποεπιτροπής, καθώς και στα  πρόσωπα που καλούνται για ακρόαση ενώπιον  αυτών.
 • Η υποστήριξη των συνεδριάσεων της επιτροπής ή της υποεπιτροπής και η υποβοήθηση του έργου του Προέδρου αυτής.
 • Η ένταξη στο αρχικό κείμενο των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων των διατάξεων, των τροπολογιών και των προσθηκών που γίνονται δεκτές.
 • Η σύνταξη  των εκθέσεων της οικείας επιτροπής ή υποεπιτροπής και η επιμέλεια της εκτυπώσεως και της διανομής  αυτών.
 • Η τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου πρακτικών κάθε επιτροπής ή υποεπιτροπής.
 • Η τήρηση των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στη δραστηριότητα του Τμήματος.

 

Β) Β΄ Τμήμα
Προϊσταμένη: Χαρά Παπαϊωάννου
Τηλ.: 210 3707313, φαξ: 210 3707500
e-mail:  x.papaioanou@parliament.gr, epitropes@parliament.gr


Στο Β’ Τμήμα ανήκει η συγκρότηση, η λειτουργία και η υποστήριξη του έργου των Διαρκών Επιτροπών Μορφωτικών Υποθέσεων, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των υποεπιτροπών αυτών, καθώς και των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 42 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος  ανήκει ιδίως:

 • Η αποστολή για επεξεργασία ή για συζήτηση και ψήφιση στην οικεία επιτροπή των νομοσχεδίων, των προτάσεων νόμων και των τροπολογιών.
 • Η μέριμνα για τον ορισμό, από τον Πρόεδρο της οικείας επιτροπής, εισηγητών, τον καθορισμό των συνεδριάσεων και τη σύνταξη της ημερησίας διατάξεως του έργου κάθε επιτροπής ή υποεπιτροπής και η αποστολή της ημερησίας διατάξεως στα αρμόδια Υπουργεία και τα μέλη της επιτροπής ή της υποεπιτροπής, καθώς και στα πρόσωπα που καλούνται για ακρόαση ενώπιον αυτών.
 • Η υποστήριξη των συνεδριάσεων της επιτροπής ή της υποεπιτροπής και η υποβοήθηση του έργου του Προέδρου αυτής.
 • Η ένταξη στο αρχικό κείμενο των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων των διατάξεων, των τροπολογιών και των προσθηκών που γίνονται δεκτές.
 • Η σύνταξη των εκθέσεων της οικείας επιτροπής ή υποεπιτροπής και η επιμέλεια της εκτυπώσεως και της διανομής αυτών.
 • Η τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου πρακτικών κάθε επιτροπής ή υποεπιτροπής.
 • Η τήρηση των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στη δραστηριότητα του Τμήματος.


Γ) Τμήμα Πρακτικών Επιτροπών
Προϊστάμενος: Δημήτριος Κορρές
Τηλ. 210 370 7315
e-mail: epitropes@parliament.gr, d.korres@parliament.gr


Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει ιδίως:

 • Η τήρηση των Πρακτικών των κατά τον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) κοινοβουλευτικών επιτροπών ή Υποεπιτροπών και η ακριβής έκθεση όσων λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων αυτών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση σύστασής τους.
 • Η απομαγνητοφώνηση από τους πρακτικογράφους του μέρους της συζήτησης που κατέγραψαν.
 • Η καταχώριση στα πρακτικά της συνεδριάσεως κάθε εγγράφου που αναγνώσθηκε κατά τη διάρκειά της και κάθε τροπολογίας, προσθήκης, αιτήσεως, καθώς και κάθε εν γένει στοιχείου που συμβάλλει στην αποτύπωση κατά τον αρτιότερο τρόπο όσων λέγονται και λαμβάνουν χώρα σε κάθε συνεδρίαση.
 • Η μέριμνα για την άμεση παράδοση των κειμένων και των εγγράφων, που έχουν τυχόν καταχωρισθεί, στις αντίστοιχες διευθύνσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών.
 • Η καταχώριση, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, στα πρακτικά των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών ή των υποεπιτροπών αυτών των διορθώσεων, οι οποίες έχουν γίνει από τον γραμματέα της επιτροπής ή της υποεπιτροπής.
 • Η συγκέντρωση σε ενιαίο κείμενο και η ταξινόμηση των πρακτικών κάθε συνεδρίασης.
 • Η μέριμνα για την παράδοση των τελικών κειμένων, όπως αυτά έχουν διορθωθεί, στις αντίστοιχες διευθύνσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών.
 • Η επιμέλεια της εκτυπώσεως των πρακτικών των συνεδριάσεων των διαρκών επιτροπών, όταν αυτές ασκούν νομοθετικό έργο.
 

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ