Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων

Προϊσταμένη Δ/νσης: Παρασκευή Καραστεργίου
Τηλ: 210 373 3868, 3617
Φαξ: 210 373 3616, 3626
e-mail: interel@parliament.gr v.karastergiou@parliament.gr

Η Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων έχει ως αποστολή: α)  την προώθηση της συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων με τις διεθνείς Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις και τα Κοινοβούλια χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) τη μελέτη, τεκμηρίωση και παρακολούθηση θεμάτων διεθνούς κοινοβουλευτικής συνεργασίας, γ) την ανάπτυξη και προώθηση των σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων με τον Απόδημο Ελληνισμό. 

Η Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Α' Τμήμα Διεθνών Οργανισμών
Προϊσταμένη: Ελένη Κωνσταντινίδου
Τηλ: 210 373 3628, 3869
Φαξ: 210 373 3616, 3626
e-mail: interel@parliament.gr  e.konstantinidou@parliament.gr

Το Α΄ Τμήμα Διεθνών Οργανισμών είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των εργασιών και δραστηριοτήτων των Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων του ΝΑΤΟ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.), άλλων παρεμφερών Συνελεύσεων ή οργανισμών, καθώς και για την ενημέρωσή τους αναφορικά με τις θέσεις της χώρας μας επί διεθνών ζητημάτων.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:

 • Η διοικητική και εν γένει υποστήριξη των αντιπροσωπειών της Βουλής των Ελλήνων στις παραπάνω Συνελεύσεις.

 • Η μελέτη και τεκμηρίωση διεθνών θεμάτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, για την υποβοήθηση των βουλευτών οι οποίοι συμμετέχουν σε αποστολές στα πλαίσια των ως άνω Συνελεύσεων ή Οργανισμών.

 • Η παρακολούθηση, επεξεργασία και συστηματική κατάταξη εκθέσεων και ψηφισμάτων που υιοθετούνται από τις παραπάνω Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις και η διαβίβασή τους στα αρμόδια υπουργεία.

 • Η δημιουργία ενημερωτικών φακέλων για τους βουλευτές και η τήρηση αρχείου.

 • Η διοργάνωση (σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση) διασκέψεων, συναντήσεων και επισκέψεων που πραγματοποιούνται στη χώρα μας σε επίπεδο Προέδρων, Επιτροπών ή Ολομέλειας στο πλαίσιο των παραπάνω Συνελεύσεων.

 • Η επιμέλεια της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των εκθέσεων που συντάσσονται από βουλευτές ή υπηρεσιακά στελέχη και η υποβολή τους στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

 • Η ενημέρωση για τις διεθνείς δραστηριότητες των ελληνικών αντιπροσωπειών στις παραπάνω Συνελεύσεις, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Βουλής των Ελλήνων.


Β) Β' Τμήμα Διεθνών Οργανισμών
Προϊσταμένη: Αικατερίνη Καρτσακλή 
Τηλ: 210 373 3620, 3630
Φαξ: 210 373 3616, 3626
e-mail:  interel@parliament.gr k.kartsakli@parliament.gr

Το Β΄ Τμήμα Διεθνών Οργανισμών είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των εργασιών και δραστηριοτήτων της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και για την ενημέρωσή τους αναφορικά με τις θέσεις της χώρας μας επί διεθνών ζητημάτων. Επιπρόσθετα, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:

 • Η διοικητική και εν γένει υποστήριξη των αντιπροσωπειών της Βουλής των Ελλήνων στις παραπάνω Συνελεύσεις ή Οργανισμούς.

 • Η μελέτη και τεκμηρίωση διεθνών θεμάτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, για την υποβοήθηση των βουλευτών οι οποίοι συμμετέχουν σε αποστολές στα πλαίσια των ως άνω Συνελεύσεων ή Οργανισμών.

 • Η παρακολούθηση, επεξεργασία και συστηματική κατάταξη εκθέσεων και ψηφισμάτων που υιοθετούνται από τις παραπάνω Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις και η διαβίβασή τους στα αρμόδια υπουργεία.

 • Η δημιουργία ενημερωτικών φακέλων για τους βουλευτές και η τήρηση αρχείου.

 • Η διοργάνωση (σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση) διασκέψεων, συναντήσεων και επισκέψεων που πραγματοποιούνται στη χώρα μας σε επίπεδο Προέδρων, Επιτροπών ή Ολομέλειας στο πλαίσιο των παραπάνω Συνελεύσεων.

 • Η επιμέλεια της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των εκθέσεων που συντάσσονται από βουλευτές ή υπηρεσιακά στελέχη και η υποβολή τους στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

 • Η ενημέρωση για τις διεθνείς δραστηριότητες των ελληνικών αντιπροσωπειών στις παραπάνω Συνελεύσεις ή Οργανισμούς, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Βουλής των Ελλήνων.

 

Γ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Απόδημου Ελληνισμού
Προϊστάμενος: Αγγελική Μαντζαβίνου
Τηλ: 210 373 3491, 3489
Φαξ: 210 373 3616, 3626
e-mail: interel@parliament.gr

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Απόδημου Ελληνισμού είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και το συντονισμό των διμερών σχέσεων με τα Κοινοβούλια της αλλοδαπής - εκτός Ε.Ε. - την παρακολούθηση των εργασιών και δραστηριοτήτων της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), καθώς και για την ενημέρωσή τους αναφορικά με τις θέσεις της χώρας μας επί διεθνών ζητημάτων. Επιπρόσθετα, παρακολουθεί τις εργασίες της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.).  

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:

 • Η διοικητική και εν γένει υποστήριξη των αντιπροσωπειών της Βουλής των Ελλήνων στις παραπάνω Συνελεύσεις ή Οργανισμούς, καθώς και η υποστήριξη των βουλευτών κατά τις συναντήσεις και επαφές σε διμερές επίπεδο, που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών Θεμάτων.

 • Η μελέτη και τεκμηρίωση διεθνών θεμάτων, ή θεμάτων απόδημου ελληνισμού, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, για την υποβοήθηση των βουλευτών οι οποίοι συμμετέχουν σε αποστολές στα πλαίσια των ως άνω Συνελεύσεων ή Οργανισμών ή διμερών συναντήσεων.

 • Η παρακολούθηση, επεξεργασία και συστηματική κατάταξη εκθέσεων και ψηφισμάτων που υιοθετούνται από τις παραπάνω Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις ή Οργανισμούς και η διαβίβασή τους στα αρμόδια υπουργεία.

 • Η δημιουργία ενημερωτικών φακέλων για τους βουλευτές και η τήρηση αρχείου.

 • Η διοργάνωση (σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση) διασκέψεων, συναντήσεων και επισκέψεων που πραγματοποιούνται στη χώρα μας και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.

 • Η επιμέλεια της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των εκθέσεων που συντάσσονται από βουλευτές ή υπηρεσιακά στελέχη και η υποβολή τους στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

 • Η κατάρτιση του προγράμματος των επίσημων μεταβάσεων του Προέδρου της Βουλής και των μελών του Προεδρείου της Βουλής στα κράτη που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών Θεμάτων και η επικοινωνία με τις αρχές των χωρών αυτών.

 • Η ενημέρωση για τις διεθνείς δραστηριότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Βουλής των Ελλήνων.