ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
133 A'/19.07.2018
Αριθμός Νόμου
4555
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
19/07/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
04/07/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΝΣΤ
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΝΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
11/07/2018
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
12/07/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1647/55 6.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 26/2012 που αναφέρονται στην εκλογή βουλευτών- διαίρεση εκλογικών περιφερειών Β΄ Αθηνών και Αττικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1648/56 6.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπής για την κατάρτιση πρότασης σχετικά με την ψήφο των εκτός Επικρατείας εκλογέων, καθορισμός έργου αυτής, ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής
 • Αρ. Τροπολογίας: 1680/69 11.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προσθήκη άρθρου 67Α στο ν.3996/2011 (Α΄170) με τίτλο: Σύσταση Εθνικού Γραφείου Συντονισμού του Δικτύου EURES και δημιουργία εθνικού συστήματος εισδοχής μελών και εταίρων στο Δίκτυο EURES.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1681/70 11.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Δυνατότητα έκδοσης απόφασης μεταφοράς πόρων από τον Προϋπολογισμό των Περιφερειών προς τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συμβάσεων της παρ.5 του άρθρου 100 του ν.3852/2010 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1683/72 11.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αποσαφήνιση διατάξεων βάσει των οποίων τα αρμόδια όργανα [Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.), Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε.) διενεργούν ελέγχους για την ανασφάλιστη εργασία και την εισφοροδιαφυγή.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1684/73 11.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Επανακαθορισμός των κλάδων και των ειδικοτήτων υπαλλήλων που τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και 2. Σύσταση σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση μίας θέσης ειδικού συμβούλου και μίας θέσης ειδικού συνεργάτη, για την υποβοήθηση των καθηκόντων των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1687/76 11.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση εκ νέου, κατά 12 επιπλέον μήνες, μέχρι 30-12-2018, της προθεσμίας αναστολής των διοικητικών κυρώσεων και τυχόν πρωτοκόλλων κατεδάφισης για της υφιστάμενες κατασκευές κατά μήκος της οδού "Ακτή Κουμουνδούρου" επί της ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή Μικρολίμανο του Δήμου Πειραιώς.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1688/77 11.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Δυνατότητα εκτέλεσης εσωτερικών πλόων από φορτηγά πλοία με διεθνή πιστοποιητικά. 2. Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 και του π.δ. 917/1979. 3. Τροποποιήσεις του ν. 4211/2013. 4. Πλωτοί τερματικοί σταθμοί παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου. 5. Ρυθμίσεις δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης. 6. Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1689/78 11.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για τις τετράτροχες μοτοσικλέτες και το Εθνικό Μητρώο Οχημάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1691/80 11.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4315/2014 που αφορούν απαλλαγή υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για κατηγορίες δικαιούχων οικονομικού βοηθήματος ή επιδομάτων.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ