ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
A΄ 107/31.07.2017
Αριθμός Νόμου
4483
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
31/07/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
12/07/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΝΗ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
26/07/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1106/23 18.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1117/31 24.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση της διάταξης για τη σύσταση Επιτροπής από μέλη του ΑΣΕΠ για την εξέταση των ενστάσεων επί των αποφάσεων για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1118/32 24.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3013/2013 σχετικά με την οργάνωση του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαική Επιτροπή.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1119/33 24.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση της προθεσμίας της περ. α' της παρ.2 του άρθρου 35 του ν. 4430/2016 (Α' 2015)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1120/34 24.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1125/36 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1131/42 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα που αφορούν α) το Επικουρικό Προσωπικό Μονάδων Κοινωνικής φροντίδας, β) τροποποίηση του άρθρου 68 του ν.4430/2016, γ) παράταση Προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι", δ) τροποποίηση της παρ.22 του άρθρου 9 του ν.4052/2012 (Α'41) και ε) μεταφορά ΑμεΑ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1139/45 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μισθοδοσία προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, υπό τις εξαιρετικές προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2014.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1140/46 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) σχετικά με την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1144/49 26.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 1599/1986 σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στα δελτία ταυτότητας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1145/50 26.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1146/51 26.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με το το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την χρηματοδότηση των κομμάτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1147/52 26.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1148/53 26.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της κτηματογράφησης.


Επιστροφή