ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
A' 114/04.08.2017
Αριθμός Νόμου
4485
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
04/08/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
21/07/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΞΔ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΞΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
02/08/2017
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
02/08/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1176/118 28.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4375/2016 και του π.δ/τος 167/2014 και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των προσωρινών εγκαταστάσεων φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1177/119 28.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000) και επανακαθορισμός του νομοθετικού πλαισίου των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1181/123 28.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων και επαναπροσδιορισμός επιμέρους ζητημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1184/126 28.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων άρθρου 26 του ν.4258/2014 και διάθεση επιπλέον ποσού για ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών πλήρους επιχειρησιακής απόδοσης υποβρυχίων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1185/127 28.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν.4013/2011 αναφορικά με τη λειτουργία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1186/128 28.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Άρση υφιστάμενου περιορισμού ανανέωσης θητείας μελών Δ.Σ. του Μουσείου Ακροπόλεως κατά μία φορά.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1187/129 31.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 που διέπουν το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1189/130 31.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 1069/1980, έργα αρμοδιότητας των Δ.Ε.Υ.Α. μπορούν να επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 2. Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 και του άρθρου 21 του ν. 4469/2017. 3. Τίθενται μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις στο ν. 4468/2017 (περί σύστασης του ν.π.ι.δ. "Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1190/131 31.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 σχετικά με τις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1191/132 31.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία, 2.Παράταση θητείας μελών Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ., 3.Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3996/2011, 4.Παράταση διάρκειας προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας πρώην εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε., και 5.Παράταση προθεσμίας άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1192/133 31.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 σχετικά με τη στελέχωση της εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.".
 • Αρ. Τροπολογίας: 1197/138 31.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ