ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
52 A'/01.04.2019
Αριθμός Νόμου
4605
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
01/04/2019
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
07/03/2019
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΡΒ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΡΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/03/2019
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 2053/48 26.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.4481/2017 σχετικά με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2054/49 26.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2055/50 26.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Δίνεται παράταση εως 30-4-2019 για την καταχώρηση ηλεκτρονικά από τους αρμόδιους φορείς των καταστάσεων με τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Ε.Π. και Δ.Ο.Σ., έτους 2019.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2057/52 26.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων από την αναγκαστική ρευστοποίηση, με τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους, από οποιαδήποτε αιτία, προς πιστωτικά ιδρύματα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2059/54 27.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 2060/55 27.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και ΕΤ.Α.Δ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2062/57 27.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επαναφορά καταργούμενων διατάξεων για την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2063/58 27.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2064/59 28.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση άρθρου 22 του ν. 4587/2018 (Α' 218).
 • Αρ. Τροπολογίας: 2065/60 28.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για: 1. Μετεγκατάσταση λόγο αλλαγών χρήσεων γης. 2. Είσπραξη και απόδοση της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 52 του Ν 3982/2011. -Ρυθμίσεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής. 3. Αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ή και εμφιάλωσης ιατρικών και πεπιεσμένων αερίων. 4. Τροποποίηση Διατάξεων του Ν 4497/2017.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ