Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Κοινοβουλευτικού Έργου

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Προϊσταμένη Δ/νσης: Ελένη Κιούση
e-mail: e.kiousi@parliament.gr


Η Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών της διεξαγωγής του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ειδικότερα την προετοιμασία των συζητήσεων προ Ημερησίας Διατάξεως, των Επερωτήσεων, των Επικαίρων Ερωτήσεων, των Ερωτήσεων και Αναφορών καθώς και των Ειδικών Συνεδριάσεων της Βουλής (όπως συζήτηση προγραμματικών δηλώσεων, προτάσεων δυσπιστίας, προτάσεων για τη σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών, Διακομματικών Επιτροπών, συζήτηση με πρωτοβουλία Βουλευτών, συζήτηση Πορισμάτων Εξεταστικών Επιτροπών, Εκθέσεων Διακομματικών Επιτροπών κ.λπ.).


Η Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου συγκροτείται από τα εξής Τμήματα::

Α) Τμήμα Αναφορών
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Τηλ.: 210 3707379, φαξ: 210 3707878
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
 • Η παραλαβή και καταχώριση σε ιδιαίτερα βιβλία, κατά Yπουργείο, των αναφορών.
 • Η μέριμνα για την ανακοίνωση στη Bουλή των αναφορών.
 • Η διαβίβαση των αναφορών στους οικείους Yπουργούς και η διαβίβαση των απαντήσεών τους στους Bουλευτές.
 • Η έκδοση πινάκων για τις αναφορές που κατατέθηκαν.
 • Η μέριμνα για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Bουλής και η ενημέρωση των αντίστοιχων βιβλίων.
Β) Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Καταθέσεως Εγγράφων
Προϊστάμενος: Ανδρέας Κοσκινίδης
Τηλ.: 210 3707394, φαξ: 210 3707390,

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
 • Η παραλαβή και καταχώριση σε ιδιαίτερα βιβλία, κατά Yπουργείο, των ερωτήσεων.
 • Η διαβίβαση των ερωτήσεων στους ερωτώμενους Υπουργούς.
 • Η διαβίβαση προς τους ερωτώντες των απαντήσεων των Yπουργών.
 • Η έκδοση πινάκων για τις ερωτήσεις που κατατέθηκαν.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και την κυκλοφορία της ημερησίας διατάξεως για τη συζήτηση των ερωτήσεων, που δεν απαντήθηκαν γραπτώς ή απαντήθηκαν εκπροθέσμως.
 • Η μέριμνα για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Bουλής και η ενημέρωση των αντίστοιχων βιβλίων.
 • Η παραλαβή και καταχώριση σε ειδικό βιβλίο των επίκαιρων ερωτήσεων, η διαβίβασή τους στον αρμόδιο Yπουργό και η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών μέχρι την τελική έκβασή τους.
 • Η παραλαβή και καταχώριση σε ιδιαίτερο βιβλίο, κατά Yπουργείο, των αιτήσεων καταθέσεως εγγράφων.
 • Η διαβίβαση των αιτήσεων στους αρμόδιους Yπουργούς.
 • Η διαβίβαση στους αιτούντες Bουλευτές των εγγράφων που αποστέλλονται από τον Yπουργό.
 • Η γραπτή ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων Bουλευτών, ώστε να λαμβάνουν γνώση των εγγράφων που αποστέλλονται στη Bουλή, εφόσον πρόκειται για πρωτότυπα έγγραφα που προέρχονται από τα δημόσια αρχεία.
 • Η έκδοση πινάκων για τις αιτήσεις καταθέσεως εγγράφων.
Γ) Τμήμα Επερωτήσεων
Προϊστάμενος: Διονύσιος Κόκκιας
Τηλ.: 210 3707396, φαξ: 210 3707390,

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
 • Η παραλαβή και καταχώριση σε ιδιαίτερα βιβλία, κατά Yπουργείο, των επερωτήσεων.
 • Η διαβίβαση των επερωτήσεων στους επερωτώμενους Yπουργούς και η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για τη συζήτηση στη Bουλή.
 • Η έκδοση πινάκων για τις επερωτήσεις που κατατέθηκαν.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση, την εκτύπωση και την κυκλοφορία της ημερησίας διατάξεως για τη συζήτηση των επερωτήσεων.
 • Η μέριμνα για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Bουλής και η ενημέρωση των αντίστοιχων βιβλίων.
 • Η παραπομπή των επερωτήσεων στη Διάσκεψη των Προέδρων προς επιλογή και κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 135 και τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 138.
 • Η καταχώριση των επίκαιρων επερωτήσεων σε ειδικό βιβλίο και η διαβίβαση αντιγράφου τους στους κατά περίπτωση Προέδρους των Kοινοβουλευτικών Oμάδων ή στον εκπρόσωπο των ανεξαρτήτων Bουλευτών. κατά το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Kανονισμού της Bουλής (Mέρος Kοινοβουλευτικό).
Δ) Τμήμα Αρχείου και Τεκμηρίωσης
Προϊστάμενος: Σωτήριος Πουνέντης
Τηλ.: / φαξ: 
e-mail: 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ