Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών Θεμάτων

Προϊσταμένη Δ/νσης: Αναστασία Φράγκου
e-mail: ereo@parliament.gr a.fragou@parliament.gr

 

Αποστολή και αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών Θεμάτων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη των σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τις Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Διασκέψεις, πρωτοβουλίες, διαδικασίες και συνεργασίες, τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών της Ε.E., καθώς και την ανάπτυξη και το συντονισμό των σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των Κοινοβουλευτικών Ομάδων  Φιλίας, την παρακολούθηση διμερών θεμάτων και την προώθηση των διμερών διακοινοβουλευτικών σχέσεων.

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα και Γραφείο:


A) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προϊσταμένη: Δέσποινα Φώλα
Τηλ.: 210 3733538 – 3539, Φαξ: 210 3733548
e-mail: d.fola@parliament.gr ereo@parliament.gr

 

 

Αποστολή και αρμοδιότητες:

 • Μελέτη και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των οργάνων της Ε.Ε. και των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ε.Ε., συλλογή στοιχείων και πληροφοριών θεσμικού ενδιαφέροντος και επικαιρότητας, με σκοπό την ανάλυση, τη διαμόρφωση και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων.

 • Διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και των λοιπών επιτροπών και αντιπροσωπειών της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα κοινοβούλια των κρατών – μελών της Ε.Ε.

 • Υποστήριξη των αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για την άσκηση του ελέγχου των σχεδίων νομοθετικών πράξεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

 • Επιμέλεια της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των εκθέσεων που συντάσσονται από Βουλευτές ή και από υπηρεσιακά μέλη των αντιπροσωπειών.

 • Κατάρτιση του προγράμματος των επίσημων επισκέψεων του Προέδρου της Βουλής ή μελών του Προεδρείου της Βουλής στις χώρες της Ε.Ε. καθώς και των αντίστοιχων επισκέψεων που πραγματοποιούνται στη χώρα μας.

 • Υποστήριξη των Βουλευτών που μετέχουν σε αποστολές στο πλαίσιο της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στην Ε.Ε. και τήρηση αρχείου των αποστολών αυτών.

 • Παραλαβή και αρχειοθέτηση των εγγράφων κανονιστικού περιεχομένου, των εγγράφων διαβούλευσης και κάθε άλλου εγγράφου που αποστέλλουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και διαχείριση και ενημέρωση της σχετικής βάσης δεδομένων.

 • Επεξεργασία των δεδομένων αυτών και αξιοποίησή τους «σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Μελετών της Β΄ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής», για την προετοιμασία της άσκησης ελέγχου επί των σχεδίων νομοθετικών πράξεων της Ε.Ε. από τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

 • Διασύνδεση με το δικτυακό τόπο IPEX, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων της Ε.Ε. επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.

 • Αποστολή των γνωμών που υιοθετούν οι Επιτροπές της Βουλής σχετικά με προτάσεις πράξεων κανονιστικού περιεχομένου και κειμένων διαβουλεύσεως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα αρμόδια Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τη Γραμματεία της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) και την Ελληνική κυβέρνηση, και ανάρτησή τους στο IPEX.


Β) Τμήμα Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Διασκέψεων και Συνεργασιών
Προϊσταμένη:  Αργυρώ Τραγάκη
Τηλ.: 210 3733540 – 3541, Φαξ: 210 3733548
e-mail:a.tragaki@parliament.gr

Αποστολή και αρμοδιότητες:

 • Μελέτη και παρακολούθηση των εργασιών και δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Διασκέψεων και Συνεργασιών, στις οποίες μετέχει η Βουλή, με στόχο την προώθηση των θέσεων της χώρας μας στα διεθνή ζητήματα.  Μεταξύ των Συνελεύσεων αναφέρονται οι: Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου, Κοινοβουλευτική Συνέλευση Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, Κοινοβουλευτική Συνέλευση Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Κοινοβουλευτική Συνέλευση Γαλλοφωνίας, Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου, καθώς και συνεργασίες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Δραστηριότητες :

 • Διοικητική και εν γένει υποστήριξη των αντιπροσωπειών της Βουλής των Ελλήνων στις παραπάνω Συνελεύσεις
 • Μελέτη και τεκμηρίωση - σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία - διεθνών, ως επί το πλείστον, θεμάτων με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των κοινοβουλευτικών που συμμετέχουν στις αποστολές
 • Παρακολούθηση, επεξεργασία και συστηματική κατάταξη εκθέσεων και ψηφισμάτων που υιοθετούνται από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις και διαβίβασή τους στα αρμόδια Υπουργεία
 • Δημιουργία ενημερωτικών φακέλων για τους βουλευτές
 • Διοργάνωση (σχεδιασμός, οργάνωση, συντονισμός και πραγματοποίηση) διασκέψεων, συναντήσεων και επισκέψεων που πραγματοποιούνται στη χώρα μας, σε επίπεδο προέδρων, επιτροπών, ολομελειών στο πλαίσιο των προαναφερόμενων συνεργασιών.
 • Σύνταξη σχετικών εκθέσεων που υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εν λόγω Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων
 • Καταγραφή των διεθνών δραστηριοτήτων των ελληνικών αντιπροσωπειών στις παραπάνω Συνελεύσεις και  σχετικές ενημερωτικές αναρτήσεις στον δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων.


Γ) Τμήμα Ομάδων Φιλίας και Διμερών Θεμάτων
Προϊσταμένη: Πηνελόπη Νικολέ
Τηλ.: 210 3733422, φαξ: 210 3733490
e-mail:p.nikole@parliament.gr

Αποστολή και αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη των 84 Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας, που έχουν συγκροτηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας σε διεθνές διμερές επίπεδο με κοινοβούλια των άλλων χωρών και στην προβολή των θέσεων της χώρας σε εθνικά και διεθνή θέματα.Επίσης, μεριμνά για την υποστήριξη των διμερών επαφών που διενεργούνται, εκτός πλαισίου Ομάδων Φιλίας, σε επίπεδο Προέδρων, Αντιπροέδρων Κοινοβουλίων και αντιπροσωπειών κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Δραστηριότητες:

 • Οργάνωση επαφών, προετοιμασία και υποστήριξη ανταλλαγής επισκέψεων στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας και άλλων κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

 • Συντονισμός αρμόδιων υπηρεσιών προς κατάρτιση των σχετικών προγραμμάτων των συναντήσεων ή/και επισκέψεων

 • Επιλογή και επεξεργασία των θεματικών ενοτήτων σε συνεργασία με εμπλεκόμενους βουλευτές, πρεσβείες, φορείς και υπηρεσίες αρμόδιων υπουργείων για τηνπληρέστερη προετοιμασία των επαφών/συναντήσεων/επισκέψεων

 • Διοικητική υποστήριξη των συμμετεχόντων βουλευτών στις επαφές/συναντήσεις/επισκέψεις και προετοιμασία σχετικών ενημερωτικών φακέλων

 • Παρακολούθηση των επαφών/συναντήσεων, καταγραφή και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων

 • Σύνταξη σχετικών δελτίων Τύπου σε συνεργασία με τον εκάστοτε επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας κάθε συνάντησης προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων

 • Καταχώρηση των επαφών στα αρχεία διμερών κοινοβουλευτικών σχέσεων της Διεύθυνσης


Δ) Γραφείο Διασύνδεσης της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επικεφαλής: Ευσταθία Αγγελοπούλου 
Τηλ.: +32 2 284 4003
e-mail: efstathia.angelopoulou@natparl.ep.europa.eu

Αποστολή και αρμοδιότητες:

 • Ενεργός επιτόπια και συστηματική παρακολούθηση από τη Βουλή των Ελλήνων των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών της Βουλής για τις προσκλήσεις συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

 • Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων με τους αντίστοιχους εκπροσώπους των Κοινοβουλίων των χωρών της Ε.Ε. και τη Γραμματεία της COSAC.

 • Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή του έργου όλων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συσχετισμός του με το έργο των αντίστοιχων ή ομοειδούς αντικειμένου Επιτροπών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και άμεση ενημέρωση αυτών, καθώς και των αρμόδιων Διευθύνσεων της Βουλής.

 • Ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες των Ελλήνων Ευρωβουλευτών.

 • Διασύνδεση και συστηματική ενημέρωση του Γραφείου από τις υπηρεσίες της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε.

 • Υποβοήθηση του έργου των Βουλευτών στις κοινές συνεδριάσεις με επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ