Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Επιστημονική Υπηρεσία

Α Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών

Προϊστάμενος Δ/νσης: Αντώνης Παντελής, Ομότιμος Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Πρώτη Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Πρώτο Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Νομοσχεδίων και Προτάσεων Νόμων
Προϊστάμενος: Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Τηλ.: 210 3735061, φαξ: 210 3735070
e-mail: x.paparigopoulos@parliament.gr

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
α) Η επιστημονική επεξεργασία νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που ανήκουν στην Ολομέλεια της Βουλής, στις Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στο Τμήμα Διακοπής των εργασιών της Βουλής, σύμφωνα με τα άρθρα 162 παρ. 3 εδ. α' και 92 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).
β) Η επιστημονική επεξεργασία νομοσχεδίων που κατατίθενται προς ψήφιση με την ειδική διαδικασία επιψήφισης δικαστικών ή διοικητικών κωδίκων, σύμφωνα με τα άρθρα 76 παρ. 6 του Συντάγματος και 111 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

Β) Τμήμα Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Μελετών
Προϊστάμενος: Γεώργιος Σωτηρέλης, Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τηλ.: 210 3735074, 210 3735009, φαξ: 210 3735077
e-mail: g.sotirelis@parliament.gr

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
α) Η διενέργεια κοινοβουλευτικών ερευνών και η εκπόνηση γενικών και ειδικών μελετών με αντικείμενο ιδίως το θεσμικό ρόλο, την οργάνωση, τη λειτουργία και το έργο της Βουλής, όπως και την ελληνική και διεθνή κοινοβουλευτική παράδοση. Οι γενικές μελέτες εκπονούνται σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και εγκρίνει ο Πρόεδρος της Βουλής. Οι ειδικές μελέτες απαντούν σε ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Πρόεδρο της Βουλής και, με έγκριση του Προέδρου της Βουλής, από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και τους Βουλευτές ατομικά, και έχουν σχέση με το επιτελούμενο στη Βουλή έργο.
β) Η διαρκής ενημέρωση της Βουλής, για το έργο ξένων κοινοβουλίων και διακοινοβουλευτικών διασκέψεων, με τη σύνταξη εκθέσεων τις οποίες αξιολογεί το Επιστημονικό Συμβούλιο και υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής.
γ) Η παρακολούθηση συνεδρίων που αφορούν το κοινοβουλευτικό έργο και η προετοιμασία συνεδρίων, μετά από εισήγηση προς το Επιστημονικό Συμβούλιο και έγκριση της σχετικής πρότασης του Επιστημονικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Βουλής.
δ) Η επικοινωνία με κέντρα μελετών και τεκμηρίωσης για τη στήριξη του επιστημονικού και κοινοβουλευτικού έργου της Βουλής.

Γ) Τμήμα Μελετών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας,
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής του Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τηλ.: 210 3735053, φαξ: 210 3735077
e-mail: k.papadimitriou@parliament.gr

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
α) Η παρακολούθηση, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, των οικονομικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων, τόσο σε επίπεδο θεσμών όσο και της πρακτικής, και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς ενημέρωση της Βουλής, που κατα¬τίθενται στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το οποίο τις αξιολογεί και υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής.
β) Η παροχή της αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής προς τους Βουλευτές και τις Επιτροπές της Βουλής, ιδίως δε προς την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.

Δ) Τμήμα Τεκμηρίωσης
Προϊστάμενος: Δρ Αθανάσιος Δημητρόπουλος
Τηλ.: 210 3735068, φαξ: 210 3735077
Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για το έργο της Βουλής και, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, τη Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής και τη Διεύθυνση Πρακτικών Επιτροπών προς τον σκοπό της δημιουργίας βάσεων δεδομένων σε επί μέρους θεμα¬τικές ενότητες για τις δραστηριότητες της Ολομέλειας της Βουλής, των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και του Τμήματος Διακοπής των εργασιών της Βουλής.
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ