ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
143 Α΄/09.11.2015
Αριθμός Νόμου
4342
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
09/11/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
            
Ημ. Κατάθεσης
29/10/2015
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΙΘ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
05/11/2015
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 37/23 4.11.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 38/24 4.11.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 αναφορικά με τον τρόπο επιλογής των υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο.
 • Αρ. Τροπολογίας: 39/25 4.11.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του π.δ. 114/2014 που αφορά τον Οργανισμό Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 42/28 4.11.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.
 • Αρ. Τροπολογίας: 43/29 4.11.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση υπαγωγής αυτοκινήτων EURO 5 και EYRO 4 στους συντελεστές ταξινόμησης των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001.
 • Αρ. Τροπολογίας: 44/30 4.11.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 61 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, αναφορικά με τον τρόπο και το όργανο εκκαθάρισης του υπό κατάργηση ΝΠΔΔ Οργανισμός Κωπαΐδας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 45/31 5.11.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Όρια Απομακρύνσεως Επιβατηγών Πλοίων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 47/33 5.11.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης κτισμάτων ανεργεθέντων αυθαιρέτως εντός δασικών εκτάσεων μέχρι την κύρωση των οικείων δασικών χαρτών.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ