ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων

Εμφανίζονται τα σχέδια ή οι προτάσεις νόμων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η συζήτησή τους στις Κοινοβουλευτικές ΕπιτροπέςΤίτλος
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
24 A'/01.03.2017
Αριθμός Νόμου
4456
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
01/03/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
10/02/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΟΘ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
23/02/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 930/9 21.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 931/10 21.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 4412/2016, που αναφέρονται σε θέματα λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 932/11 21.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των οργάνων διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), καθώς και της Επιτροπής Επιλογής των μελών τους.
 • Αρ. Τροπολογίας: 935/14 21.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καταβολή αποζημίωσης στα φυσικά και νομικά πρόσωπα του Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας του Δήμου Λέσβου, για τις ζημιές που υπέστησαν οι περιουσίες αυτών από πράξεις προσφύγων ή μεταναστών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 936/15 21.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 939/18 22.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη συμμόρφωση της δημόσιας διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις όσον αφορά προσλήψεις προσωπικού σε φορείς του δημοσίου τομέα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 940/19 22.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 και επέκταση της δυνατότητας καταβολής ειδικής κατ' αποκοπή μηνιαίας αποζημίωσης στους συνταξιούχους που υπηρετούν σε θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών όλων των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 941/20 22.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημοσίων Δομών Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 942/21 23.2.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση μέχρι 31.8.2017 της απαλλαγής του ΟΜΜΑ από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ