ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
207 A'/05.11.2021
Αριθμός Νόμου
4849
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
05/11/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/10/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΙΣΤ'
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΙΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
02/11/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1109/85 22.10.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1110/86 22.10.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Τροποποιήσεις στο ν. 4495/2017, β. συμπλήρωση διατάξεων για τους όρους δόμησης σε Επιχειρηματικά Πάρκα (Οινόφυτα Βοιωτίας), και γ. παράταση της δυνατότητας της ΜΟΔ ΑΕ να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1111/87 22.10.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας - Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 30α ν. 1264/1982. 2. Σύσταση θέσης Συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕυρωπαΙκή’Ενωση (ΜΑ/ΕΕ) για Θέματα ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της ΕΕ (PESCO) - Προσθήκη παρ. 19Α στο άρΘρο 19 του ν. 2292/1995. 3. Συμβάσεις διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ Τμημάτων Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022. 4. Παράταση προθεσμίας για οστρακαλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α΄ 66).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1112/88 22.10.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέσπιση διατάξεων για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Δόκιμου Εσωτερικού Ελεγκτή.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1113/89 22.10.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: * Στέγαση Υπηρεσιών Γ.Γ. 'Ερευνας και Καινοτομίας *Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς *Μετασχηματισμός εταιριών με αρνητικά ίδια κεφάλαια * Διαδικασία υποβολής προς έγκριση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων των Τομεακών και Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Ε.Π.Α. 2020-2025
 • Αρ. Τροπολογίας: 1115/90 29.10.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επιχορήγηση ΟΤΑ β΄ βαθμού για την εξυγίανση επιχειρήσεών τους


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ