ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
241 A'/23.12.2016
Αριθμός Νόμου
4447
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
23/12/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/12/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΝΒ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΝΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
21/12/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 830/74 16.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας μετάβασης των Κοιν.Σ.Επ. και άλλων φορέων στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 • Αρ. Τροπολογίας: 831/75 16.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 11 του ν. 4430/2016 (Α' 205).
 • Αρ. Τροπολογίας: 838/79 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μετάθεση κατά ένα έτος (από 01.01.2017 σε 01.01.2018) της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της διάταξης για την εγγραφή των πράξεων που εντάσσονται στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕ) ανά ΕΠ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 839/80 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 123/2016 σχετικά με τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 852/81 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4042/2012 - επανακαθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 858/86 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις περί των νομικών προσώπων που δύναται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 859/87 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 που αναφέρονται στην οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 860/88 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπληρώνονται οι διατάξεις για το εφάπαξ βοήθημα σε χαμηλοσυνταξιούχους.
 • Αρ. Τροπολογίας: 862/90 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016 δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση συνδιαφήμισης και συμπαραγωγής για την προβολή του Ελληνικού Τουρισμού στην οποία συμμετέχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 871/99 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση για δύο (2) ακόμα έτη στο ειδικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τους ωφελούμενους πρώην εργαζομένους της εταιρείας "ΘΡΑΚΗ ΑΕ".
 • Αρ. Τροπολογίας: 872/100 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3028/2002 (περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς).
 • Αρ. Τροπολογίας: 873/101 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για σύναψη Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και για θέματα Αδειών Παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
 • Αρ. Τροπολογίας: 874/102 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Δυνατότητα πληρωμής δαπανών μισθωμάτων ή αποζημιώσεων χρήσεως ακινήτων, όπου στεγάζονται κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 875/103 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Δαπάνες μισθωμάτων περιφερειών
 • Αρ. Τροπολογίας: 876/104 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αναδρομική ισχύς από 1.1.2016 των αποφάσεων περί αποζημιώσεως της εργασίας καθ' υπέρβαση του ωραρίου για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 877/105 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του ν. 4389/2016 (Α' 94)
 • Αρ. Τροπολογίας: 878/106 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων στους φορείς του δημόσιο τομέα με πρόσληψη προσωπικού ι.δ.ο.χ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 879/107 20.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα του Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 881/109 21.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4257/2014 (Α' 93) περί ειδικού τέλους ταφής


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ