ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις .
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
101 A'/12.06.2018
Αριθμός Νόμου
4546
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
12/06/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/05/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
05/06/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1602/193 1.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 3889/2010, που αναφέρονται στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1603/194 1.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του ν.4251/2014 ( Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης ). 2. Επανακαθορισμός των γενικών προϋποθέσεων του δικαιώματος διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1610/200 5.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση διατάξεων ν. 4001/2011 και 4513/2018. 2. Τροποποίηση των παρ. 7 και 9 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄159) 3. Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 267 ν.δ. 86/1969 (Α' 7). 4. Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 και παρ. 3 άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Α' 182) καθώς και παρ. 1 άρθρου 24 ν. 4519/2018 και παρ. 6 άρθρου 47 ν. 998/1979 (Α' 289). 5. Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1611/201 5.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4495/2017, που αναφέρονται σε πολεοδομικής φύσεως θέματα (τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.λπ.)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1612/202 5.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-Συμπλήρωση ρυθμίσεων που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,που αφορούν τη λειτουργία του νομικού προσώπου "Ελληνικό Κτηματολόγιο" και τον ΟΜΜΑ.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ