ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
214 A'/02.10.2014
Αριθμός Νόμου
4296
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
02/10/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
28/08/2014
Εισηγητές
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΛΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
18/09/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1817/269 12.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 33 του Οργανισμού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πδ 99/2014)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1818/270 12.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επέκταση απαλλαγής από τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και στο τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας έως και 10.000 KWh για τους δικαιούχους Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1819/271 12.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1820/272 12.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-Συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 και επανακαθορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει το χαρακτηρισμό των περιοχών ως ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1823/274 17.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανανέωση της διάρκειας της άδειας εκμετάλλευσης Νότιας Κάβαλας σχετικά με την περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου (Νότια Καβάλα)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1824/275 17.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μεταφορά αρμοδιοτήτων ΝΠΙΔ και ΑΣΔΑ κατά το μέρος που αναφέρονται στο καταργηθέν και συγχωνευθέν ΝΠΙΔ. Χρόνος εμπειρίας ως απαιτούμενου προσόντος για τη θέση του Γ.Δ. του ΕΟΑΝ. Υποχρέωση σύνταξης ειδικής ορνιθολογικής μελέτης. Απαγόρευση διακίνησης πλήρων συσκευασιών από διαχειριστές. Εξομοίωση της μη ανανέωσης έγκρισης συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1825/276 17.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεςι θεμάτων για την Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1826/277 17.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας αναφορικά με ειδικά θέματα δόμησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1828/278 18.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών στην περίπτωση αναγκαστικού πληστειριασμού αυτών.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ