ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
36 Α/9.3.2021
Αριθμός Νόμου
4782
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
09/03/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
23/02/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϞΒ'
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϞΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
04/03/2021
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
04/03/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 775/44 2.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
 • Αρ. Τροπολογίας: 776/45 2.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρυθμίσεις για την οριστική παραλαβή έργων που αφορούν υποδομές δικαστηρίων. 2. Εξαίρεση του προσωπικού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 90 ν. 4389/2016, της παρ. 2 του άρθρου 55 ν. 4626/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019. 3. Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 777/46 3.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Διάρθρωση και υπηρεσίες ΓΕΜΗ - Τροποποίηση άρθρου 87 ν. 4635/2019 2. Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 3. Υπολογισμός θητείας σε περίπτωση αντικατάστασης αρχικώς εκλεγέντος Προέδρου Επιμελητηρίου - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4497/2017 4. Εποπτεία και οικονομικές καταστάσεις Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε -Τροποποίηση παρ. 9 και 10 άρθρου 77 ν. 4497/2017 5. Οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε - Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4712/2020 6. Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση μελών διοικητικού συμβουλίου, διοικητικής επιτροπής και εκτελεστικών επιτροπών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 71 ν. 4497/2017 7. Έναρξη ισχύος ρυθμίσεων για τη συγκρότηση και λειτουργία της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων κ.α.
 • Αρ. Τροπολογίας: 783/52 3.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Καταχώριση πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ. 2. Εκσυγχρονισμός και επέκταση εγκαταστάσεων σε όμορο ακίνητο - Τροποποίηση περ. γ παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013. 3. Μεταβατική διάταξη ως προς μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις διαφημιστικού χρόνου. 4. Δημοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο - Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016.
 • Αρ. Τροπολογίας: 785/54 4.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α 2. Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ στις δομές ψυχικής υγείας- Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 4764/2020


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ