ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
76 A'/09.07.2015
Αριθμός Νόμου
4332
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
09/07/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Συνοδευτικό Αρχείο  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
03/06/2015
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΟΑ'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος Ο'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΞΘ'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΞΓ'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΞΒ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
09/07/2015
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 172/65 12.6.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.4251/2014)
 • Αρ. Τροπολογίας: 173/66 15.6.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Καθορισμός Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων, αναφορικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2007-2013. 2. Σύσταση αυτοτελούς Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-Υποδοχής και Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας. 3. Προσδιορισμός αρμοδίων Αρχών, σχετικά με τη σύσταση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας καθώς και σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων. 4. Εφαρμογή σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων για τις χρηματοδοτήσεις και πληρωμές των έργων του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος. 5. Παροχή εξουσιοδότησης για τον καθορσμό με κ.υ.α θεμάτων Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε. και θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του πολυετους Εθνικού Προγράμματος.
 • Αρ. Τροπολογίας: 178/67 23.6.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη θητεία των διοικητών και των αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων
 • Αρ. Τροπολογίας: 179/68 23.6.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) την τροποποίηση της διάταξης σχετικά με το χρόνο καταβολής του φόρου εισοδήματος, β) την παράταση έως και την 27η Ιουλίου 2015 της καταληκτικής ημερομηνίας για τις προβλεπόμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και γ)την τροποποίηση σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης επί ενδικοφανών προσφυγών.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
 • Αρ. Τροπολογίας: 182/69 24.6.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση μεταβατικής ισχύος θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των πειθαρχικων συμβουλίων (τροποποίηση του ν. 4325/2015).
 • Αρ. Τροπολογίας: 209/70 29.6.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δ.Υ.ΠΕ. και Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και εφοδιασμός υλικών δημοσίων δομών παροχής Π.Φ.Υ του Π.Ε.Δ.Υ.


Επιστροφή