ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
270 A'/24.12.2014
Αριθμός Νόμου
4316
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/12/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
        
Ημ. Κατάθεσης
04/12/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΝΕ΄
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
22/12/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 2163/182 17.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις θεμάτων του Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2165/184 18.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2188/190 18.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 2205/198 19.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον Εθνικό Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς (παρ. ΙΓ ν. 4152/2013).
 • Αρ. Τροπολογίας: 2234/207 20.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ¨Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος¨
 • Αρ. Τροπολογίας: 2235/208 20.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παραμοννή στην υπηρεσία ιατρών μέχρι τη συμπλήρωση κατά ανώτατο όριο του 67ου έτους ηλικίας. 2. Μετακίνηση από μονοθέσια περιφερειακά ιατρεία. 3. Υποχρέωση συμμόρφωσης νοσοκομείων σε συμβατικούς όρους.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2236/209 20.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών. 2.Ρύθμιση θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2246/215 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Επανακαθορισμός συγκρότησης και λειτουργίας Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 2. Τροποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων του αρ. 174 του ν. 4270/2014, αναφορικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους Ο.Τ.Α. 3. Συμπλήρωση διατάξεων του αρ. 64 του ν. 4270/2014, αναφορικά με τα αποθεματικά των Ο.Τ.Α. 4. Ρύθμιση αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές των Ο.Τ.Α. 5. Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). 6. Ρύθμιση αναφορικά με τη συνομολόγηση δανείων από Ο.Τ.Α. με αναγωνρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2247/216 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαιου, σχετικά με επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία .
 • Αρ. Τροπολογίας: 2250/219 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν Στρατηγικές Επενδύσεις σε εκτάσεις με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας (δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις).
 • Αρ. Τροπολογίας: 2251/220 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2273/242 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπουργείου Οικονομικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2274/243 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο φορολόγησης τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 2. Ρυθμίσεις αναφορικά με την Ε.Α.Β. Α.Ε. 3. Ρυθμίσεις που αφορούν στον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 111/2014) 4. Ρυθμίσεις που αφορούν στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και την Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2280/249 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρατείνεται αναδρομικά από τη λήξη της και για διάστημα τριών (3) ακόμη μηνών η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών, τα οποία έπρεπε να αντικατασταθούν , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2286/255 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2291/260 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 2. Άρση απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται στον Ν. 2121/1993. 3. Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. 4. Τροποποίηση άρθρου 50 Ν. 2725/1999. 5. Μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα που λειτουργούν ως θέατρα.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ