ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
68 Α'/24.04.2021
Αριθμός Νόμου
4798
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/04/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Συνοδευτικό Αρχείο  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/04/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΘ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
22/04/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 859/51 20.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Καθορισμός αριθμού εισακτέων 2. Αρμοδιότητες πρυτανικού συμβουλίου 3. Εφημερίες στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία 4. Ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση πρακτικών, κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 860/52 20.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 864/53 21.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 • Αρ. Τροπολογίας: 865/54 21.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 866/55 21.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Αρ. Τροπολογίας: 867/56 21.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες-Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021
 • Αρ. Τροπολογίας: 868/57 22.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 869/58 22.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 2. Ισχύς και ανάρτηση στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ