ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
94 A'/29.06.2017
Αριθμός Νόμου
4479
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
29/06/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
21/06/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΜΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
27/06/2017
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
27/06/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1074/12 26.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4399/2016 (Α΄117)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1075/13 26.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΠ.ΝΑ.Ν.Π.) και συγκεκριμένα, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4389/2016 (άρθρα 129 - 131) σχετικά με τη διάρθρωση και τη στελέχωση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1085/23 26.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανακαθορισμός του πλαισίου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών.


Επιστροφή