Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

Συντονιστής: Ιωάννης Τσουκαλάς
Τηλ.: 210-3673352, 210-3673353 
e-mail: pbo@parliament.gr
 
http://www.pbo.gr
 • Το Γραφείο έχει συμβουλευτικό ρόλο και παρέχει επιστημονική υποστήριξη στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Πρόεδρο της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους και στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ως προς:
  1. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων των τακτικών τριμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται στις ανωτέρω Επιτροπές της Βουλής.
  2. Την παρακολούθηση της εφαρμογής των δημοσιονομικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που ψηφίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων και την υποβολή εκθέσεων προς τις ανωτέρω Επιτροπές, για τυχόν αποκλίσεις.
  3. Τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με τον Προϋπολογισμό του Κράτους, την ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων του, των προβλέψεων για τα δημόσια έσοδα και δαπάνες και τη διατηρησιμότητα των μακροχρόνιων δημοσιονομικών μεγεθών.
 • Το Γραφείο συντάσσει και υποβάλλει προς τις Επιτροπές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκθέσεις, σχετικά με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται στα Μεσοπρόθεσμα Δημοσιονομικά Πλαίσια Στρατηγικής, τις παραδοχές των μακροοικονομικών εκτιμήσεων και δημοσιονομικών προβλέψεων που αυτά θέτουν και τη συνολική εναρμόνιση της δημοσιονομικής πολιτικής της Γενικής Κυβέρνησης με τις αρχές και τις διαδικασίες του ισχύοντος νόμου για τη «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». Οι εν λόγω εκθέσεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων και παρουσιάζονται ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους.
 • Το Γραφείο συντάσσει, επίσης, εκθέσεις επί του Προ-σχεδίου και του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του Κράτους, τις οποίες υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής και στις Επιτροπές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την πρώτη σχετική συνεδρίασή τους. Αν ζητηθεί από τον Προέδρο της Επιτροπής, ο Συντονιστής και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου δύναται να αναπτύξουν και προφορικά το περιεχόμενο των σχετικών εκθέσεων.
 • Το Γραφείο συνεργάζεται με εγχώριους ή διεθνείς κοινοβουλευτικούς θεσμούς ή δημόσιους φορείς, σε θέματα αρμοδιότητάς του, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση συνεδρίων, την εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και τη σύνταξη και έκδοση μελετών. Τυχόν επιβάρυνση, από την εν λόγω συνεργασία, πέραν του κονδυλίου που έχει ήδη προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Βουλής για το Γραφείο, τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση του Προέδρου της Βουλής.
 • Το Υπουργείο Οικονομικών και τα λοιπά Υπουργεία, όπως και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, παρέχουν στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους τις αναγκαίες για την επιτέλεση του έργου του πληροφορίες.

Τμήμα Διοικητικής Γραμματείας
Προϊστάμενος: Μιχαήλ Σταύρακας

Τηλ.: 210-3673121
e-mail: stavrakas@parliament.gr

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ