Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Προϊστάμενος: Στυλιανός Γαλούκας

Τηλ.: 210 - 385.5423-5424

e-mail: s.galoukas@parliament.gr

Η Ειδική Υπηρεσία μέσω του Κανονισμού Λειτουργίας της, καθώς και του Κανονισμού της Βουλής, υποστηρίζει την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3 Α του ν. 3213/2003.

Η Ειδική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα, με ξεχωριστές αρμοδιότητες, ως εξής:        

 

Τμήμα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Προϊστάμενος:Ελένη Ψαλτάκη

Τηλ.:210-385.5444

e-mail: e.psaltaki@parliament.gr

Ασχολείται με τον ετήσιο έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, μελών της Κυβέρνησης, υπεύθυνων οικονομικών των Κομμάτων, καθώς και των Δημάρχων και Περιφερειαρχών, αλλά και μετά από κάθε εκλογική διαδικασία (Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού) όλων όσοι αναλάβουν καθήκοντα, μέσα σε ενενήντα (90) μέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους.

 

Τμήμα Ελέγχου Δαπανών των Κομμάτων και Συνασπισμών Κομμάτων, Υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών

Προϊστάμενος: Στυλιανός Μιχάλας

Τηλ.: 210-385.5434

e-mail: s.michalas@parliament.gr

Ασχολείται με την παραλαβή και τον έλεγχο των ισολογισμών, προϋπολογισμών, απολογισμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, καθώς και των αναλυτικών καταστάσεων εσόδων και εξόδων υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι  διενεργούνται, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα, από ορκωτούς λογιστές και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι ορίζονται από την Επιτροπή για την εκπλήρωση της αποστολής της.

 

 Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Προϊστάμενος: Φωτεινή Σφέτσιου

Τηλ.: 210 – 385.5433

e-mail: f.sfetsiou@parliament.gr

Ασχολείται με την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3 Α του ν.3213/2003, καθώς και με την παραλαβή και πρωτοκόλληση τυχόν καταγγελιών, τη διεκπεραίωση των εξερχομένων εγγράφων και την αρχειοθέτηση των στοιχείων και του υλικού.

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ